• ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG CÀ CHUA RED CROWN 250 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG CÀ CHUA RED CROWN 250 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
49-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG CÀ CHUA RED CROWN 250 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

Tên tác giả
Phạm Văn Quang, Lê Hữu Phước, Võ Thị Xuân Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Xuân
Category
Monthly Journal
Title

Effects of temperature on growth, development and yield of tomato variety Red Crown 250 under greenhouse condition

Author
Pham Van Quang, Le Huu Phuoc, Vo Thi Xuan Tuyen, Nguyen Thi Thanh Xuan
Tóm tắt

Thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều do biến đổi khí hậu gây ra đã và đang ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng. Nghiên cứu được thực hiện dựa theo các kịch bản nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu. Cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.) được bố trí trồng trong bốn nhà màng (nilon) liền kề, với kỳ vọng dưới tác động của hiệu ứng nhà kính thiết lập được sự khác nhau về nhiệt độ giữa các nhà với bên ngoài. Nhiệt độ được theo dõi ghi nhận tự động bằng TinyTag Plus 2 data loggers trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy, thời gian sinh trưởng của cây cà chua rút ngắn 5 ngày khi nhiệt độ trung bình 32oC và 2 ngày ở nhiệt độ 30,4oC so với đối chứng trồng bên ngoài tự nhiên (29,6oC). Chiều cao cây giống cà chua Red Crown 250 tăng trong khoảng nhiệt độ từ 30,4 - 32,8oC (139 - 171 cm) so với đối chứng (89 cm). Sinh khối cây và năng suất trái tươi đạt cao nhất ở nhiệt độ 30,4 ± 1,6oC, nhưng khi nhiệt độ tiếp tục tăng sinh khối và năng suất cà chua đều giảm.

Abstract

Extreme weather appearing more and more due to climate change have been affecting crop growth and productivity. The study was carried out based on scenarios of temperature rise due to climate change. Tomato plants (Lycopersicon esculentum Miller.) were planted in four adjacent greenhouses, with the expectation that under the influence of the greenhouse effect, the difference in temperature between the houses and the outside would be established. The temperature was monitored and recorded automatically by TinyTag Plus 2 data loggers throughout the experiment. The experimental results showed that the growth time of tomato plants was shortened by 5 days when the average temperature was 32oC and 2 days at 30.4oC compared with the control grown outside (29.6oC). The height of the Red Crown 250 tomato seedlings increased in the temperature range from 30.4 - 32.8oC (139 - 171 cm) compared with the control (89 cm). Plant biomass and fresh fruit yield were highest at 30.4 ± 1.6oC, when temperature continued to increase both biomass and yield of tomato decreased.

Từ khoá / Keywords

Giống cà chua Red Crown 250
nhiệt độ
sinh trưởng
năng suất
Tomato variety Red Crown 250
temperature
growth
yield