• ẢNH HƯỞNG CỦA NÉ CHO TẰM NHẢ TƠ KẾT KÉN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KÉN, TƠ TẰM DÂU

ẢNH HƯỞNG CỦA NÉ CHO TẰM NHẢ TƠ KẾT KÉN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KÉN, TƠ TẰM DÂU

Xem các bài khác
Số trang của bài
104-110
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA NÉ CHO TẰM NHẢ TƠ KẾT KÉN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KÉN, TƠ TẰM DÂU

Tên tác giả
Lê Hồng Vân, Đỗ Minh Đức, Phạm Thị Phương, Kang Pildon, Bùi Quang Đãng, Nguyễn Hữu Dương, Hong Seung Gil, Hyun Jong Nae, Lê Ngọc Lan
Category
Monthly Journal
Title

Effect of mountages for silkworm to release silk on yield, quality of cocoons and silk

Author
Le Hong Van, Do Minh Duc, Pham Thi Phuong, Kang Pildon, Bui Quang Dang, Nguyen Huu Duong Hong Seung Gil, Hyun Jong Nae, Le Ngoc Lan
Tóm tắt

Qua khảo sát tằm nhả tơ kết kén trên 3 loại né, đã xác định được né có ảnh hưởng rõ rệt không chỉ đến chất lượng mà còn đến năng suất tơ, kén mặc dù trong khi lên né, tằm đã ngừng ăn dâu. Với loại né làm bằng vật liệu có tính hút ẩm, có không gian làm tổ phù hợp thì tằm sẽ kết kén dễ dàng, tốn ít sức và tiết kiệm tơ gốc định hình vỏ kén, năng suất kén cao hơn, chất lượng tốt hơn. Trong những loại né khảo sát, né gỗ có ưu điểm vượt trội. Kén thu được có độ đồng đều cao, trắng sạch hơn, hạn chế được các vết ố bẩn do tằm bài tiết ra. Năng suất kén tăng 10,24%, thời gian gỡ kén giảm còn 67,19%, tỷ lệ kén tốt tăng 7,19%, rất ít kén đôi và kén phế. Các chỉ tiêu chất lượng kén thu được trên né gỗ đều tăng. Đặc biệt, chiều dài tơ đơn tăng 12,62%, tỷ lệ lên tơ tăng 11,06%. Cấp chất lượng kén tăng từ 5G lên 6G. Ươm tơ cỡ 20 - 22 Denier từ kén làm tổ trên né gỗ có thể ươm được tơ chất lượng cấp 2A, tăng 1 cấp so với né tre.

Abstract

Through surveying silkworms cocooning on 3 types of mountages, it was determined that mountage has a clear influence not only on the quality but also on the yield of silk and cocoon, although silkworms stopped eating mulberries while cocooning process. In the mountage made of hygroscopic materials and suitable space for cocooning, silkworms formed cocoons easily, spent less effort and saved the original silk to shape the cocoon shell with higher cocoon yield, better silk quality. Among the types of surveyed mountages, wooden rotary frame had outstanding advantages. The obtained cocoon had high uniformity and was cleaner due to the limitation of yellow stains secreted by silkworms. The cocoon yield increased by 10.24%, the cocoon harvesting time reduced to 67.19%. The rate of good cocoons increased by 7.19% with very few double cocoons and waste cocoons. The quality parameters of cocoons obtained on wooden rotary mountages all increased. In particular, the length of single silk increased by 12.62%, the rate of reelable silk increased by 11.06%. Cocoon quality level increased from 5G to 6G. Reeling silk size 20 - 22 Denier from cocoons harvested on wooden mountage could obtain silk of quality grade 2A, up one grade in comparison to bamboo mountage.

Từ khoá / Keywords

Tằm
kén
năng suất
Chất lượng
Silkworm
mountage
cocoon
silk
quality