• ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE VÀ TINH BỘT CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ BÃ DONG RIỀNG

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE VÀ TINH BỘT CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ BÃ DONG RIỀNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
56-61
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE VÀ TINH BỘT CỦA HAI CHỦNG VI KHUẨN PHÂN LẬP TỪ BÃ DONG RIỀNG

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Cảnh , Bùi Thị Hòa , Phạm Hồng Hiển , Trịnh Thị Vân
Category
Monthly Journal
Title

Effect of culture conditions on degradation of cellulose and starch by two bacteria strains isolated from trash of edible-canna

Author
Nguyen Xuan Canh, Bui Thi Hoa, Pham Hong Hien, Trinh Thi Van
Tóm tắt

Vi khuẩn sinh enzym phân giải cellulose và tinh bột đã được nghiên cứu và ứng dụng từ lâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nghiên cứu này tập trung vào việc phân lập và đánh giá các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt tính phân giải cellulose và tinh bột của các chủng vi khuẩn phân lập từ bã dong riềng. Hai trong số 13 chủng vi khuẩn phân lập được là D4 và X1.2 thể hiện hoạt tính phân giải cao đối với cả cellulose và tinh bột. Hoạt tính phân giải của cả hai chủng này đều chịu ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy, nhiệt độ nuôi cấy, pH và nồng độ chất cảm ứng. Thời gian nuôi cấy tối ưu cho hai chủng này là 03 ngày đối với hoạt tính phân giải cellulose và 06 ngày đối với hoạt tính phân giải tinh bột. Cả hai chủng đều giữ hoạt tính khi tăng nhiệt độ đến 500 C, tuy nhiên hoạt tính phân giải mạnh nhất ở điều kiện 370 C. pH tối thích cho phân giải cellulose là 5 - 7, cho phân giải tinh bột là 5 - 9. Lượng cơ chất bổ sung phù hợp để cho hoạt tính cao nhất dao động trong khoảng 3 - 4%.

Abstract

The degradation of cellulose and starch by enzymes from bacteria was studied and applied in a variety of fields. This research focused on the isolation and identification of culture conditions affecting on degradation of cellulose and starch by bacteria strains isolated from trash of edible-canna. Among 13 selected bacterial isolates, D4 and X1.2 strains showed high activity on degradation of both cellulose and starch. The activity of both strains was influenced by culture conditions including time, temperature, pH and concentration of the substrates. The optimum culture time for strains was three days for cellulose degradation and six days for starch digestion. Both strains showed the activity when the temperature increased to 500 C, but the activity was highest at 370 C. Optimal pH for degradation of cellulose and starch was 5 - 7 and 5 - 9, respectively. The amount of substrate suitable for the highest activity ranged from 3 - 4%.

Từ khoá / Keywords

Bã dong riềng
cellulose
tinh bột
Vi khuẩn
Bacteria
cellulose
starch
trash of edible-canna.