• ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO KEO LAI TẠI THANH HÓA

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO KEO LAI TẠI THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
73-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO KEO LAI TẠI THANH HÓA

Tên tác giả
Phạm Hữu Hùng, Lại Thị Thanh, Nghiêm Thị Hương
Category
Monthly Journal
Title

Effects of growth regulators and training time on in vitro propagation of Acacia hybrid lines in Thanh Hoa

Author
Pham Huu Hung, Lai Thi Thanh, Nghiem Thi Huong
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định môi trường thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh, tạo cây hoàn chỉnh và thời gian huấn luyện tốt nhất cho 3 dòng Keo lai BV10, BV16, BV32. Các thí nghiệm đã sử dụng môi trường cơ bản MS bổ sung các chất kích thích sinh trưởng với các nồng độ khác nhau. Kết quả đã xác định môi trường thích hợp nhân nhanh chồi Keo lai BV10, BV16, BV32 là MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose + 1,5 mg/L BAP đơn lẻ, bổ sung nồng độ TDZ hay NAA phù hợp là 0,2 mg/L. Môi trường ra rễ tốt nhất là ½ MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose bổ sung 1,5 mg/L IBA đối với dòng Keo lai BV10 và BV32, bổ sung 1,0 mg/L IBA đối với dòng Keo lai BV16. Ngoài ra, có thể sử dụng môi trường ½ MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose bổ sung 2 mg/L IAA cho cả 3 dòng. Kết quả nghiên cứu cũng xác định thời gian huấn luyện phù hợp là 14 ngày, với tỷ lệ sống đạt trên 85%.

Abstract

The study was conducted to determine the appropriate medium for shoot proliferation, plant regeneration and the best training time for BV10, BV16 and BV32 lines of Acacia hybrid. The experiments were carried out in the basic MS medium supplemented with growth regulators with different concentrations. The results indicated that the suitable medium for shoot multiplication was MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose + 1.5 mg/L BAP. In the case of adding TDZ or NAA, the optimal concentration was 0.2 mg/L. The best rooting medium was 1/2MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose supplemented with 1.5 mg/L IBA for BV10 and BV32 lines of Acacia hybrid, supplemented with 1 mg/L IBA for BV16 line of Acacia hybrid. In addition, the medium of 1/2MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose supplemented with 2 mg/L IAA could be used for all three lines of Acacia hybrid. Besides, it also determined the appropriate training time was 14 days with more than 85% of survival rate.

Từ khoá / Keywords

Keo lai dòng BV10
BV16
BV32
nuôi cấy mô
nhân giống in vitro
Acacia hybrid lines BV10
BV16 and BV32
tissue culture
in vitro propagation