• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HỆ SỐ NHÂN GIỐNG CÂY KHOAI MÔN BẮC KẠN TỪ NUÔI CẤY MÔ

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HỆ SỐ NHÂN GIỐNG CÂY KHOAI MÔN BẮC KẠN TỪ NUÔI CẤY MÔ

Xem các bài khác
Số trang của bài
40-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HỆ SỐ NHÂN GIỐNG CÂY KHOAI MÔN BẮC KẠN TỪ NUÔI CẤY MÔ

Tên tác giả
Trịnh Thị Thanh Hương , Nguyễn Thị Hạnh , Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Đỗ Năng Vịnh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of planting density and fertilizer on growth, development and propagation coefficient of Backan tissue cultured taro

Author
Trinh Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Hanh, Pham Thi Tuoi, Nguyen Thi Ngoc Hue, Do Nang Vinh
Tóm tắt

Mục đích nghiên cứu là xác định được mật độ và mức phân bón phù hợp để sản xuất được nhiều củ giống từ cây khoai môn nuôi cấy mô. Các thí nghiệm 2 nhân tố, bao gồm: Giống và các nền mật độ: 2; 2,5; 3,3 và 4 cây/m2 ; Giống và các nền phân bón: nền; nền + 60 kgN, nền + 80 kgN và nền + 100 kgN/ha. Thí nghiệm được tiến hành trong 3 năm 2012 - 2014. Kết quả cho thấy: Mật độ trồng 33.000 cây/ha thích hợp cho việc nhân củ giống, cây khoai môn từ nuôi cấy mô cho hệ số nhân giống đạt 14,4 - 15,2 lần cao hơn hệ số nhân giống trồng từ củ thông thường (đạt từ 10,5 - 10,8 lần). Bón phân với công thức 1,5 tấn phân HCSH + 1000 kg vôi bột 100 kg N + 60 kg P2 O5 + 80 kg K2 O/ ha + 4.155 ml phân bón lá Bloom & Fruit USA là phù hợp nhất để nhân giống từ cây nuôi cấy mô, cho số củ con/ khóm và năng suất thực thu đạt cao nhất ở cả 3 năm tương ứng là: 11,3 củ cấp 1/khóm và 5,2 củ cấp 2/khóm đạt 11,6 tấn/ha, cao hơn các công thức còn lại .

Abstract

The purpose of the study was to determine appropriate planting density and level of fertilizer for producing more tubers from tissue cultured taro. Two-factor experiments (including varieties and planting densities of 2; 2.5; 3.3 and 4 plants/m2 ; varieties and fertilizer backgrounds: background; background + 60 kg N, background + 80kgN and background + 100 kg N/ha). The study were carried out in 3 years 2012 - 2014. The results showed that the planting density of 33,000 plants/ha was suitable for propagation of tubers; tissue cultured taro plants gave multiplication coefficient of 12.0 - 16.4 times higher than planting from ordinary tubers (multiplication coefficient was 8.0 - 12.5 times). Fertilizer application of 1.5 tons of bio-organic compost + 1000 kg of lime + 100 kg N + 60 kg P2 O5 + 80 kg K2 O/ha + 4.155 ml Bloom & Fruit USA was the most suitable for propagating tissue cultured plants; the number of cormels/cluster and the actual yield reached the highest in all three years: 11.3 cormels of level 1/cluster and 5.2 cormels of level 2/cluster and 11.6 tons/ha, higher than the rest formulas.

Từ khoá / Keywords

Cây nuôi cấy mô
hệ số nhân giống
khoai môn Bắc Kạn
mật độ
phân bón
Tissue cultured plant
propagation coefficient
Bac Kan taro
planting density
fertilizer