• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TẾ BÀO BAN ĐẦU VÀ THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GAMMA - AMINOBUTYRIC ACID BỞI CHỦNG Pediococcus acidilactici TC7

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TẾ BÀO BAN ĐẦU VÀ THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GAMMA - AMINOBUTYRIC ACID BỞI CHỦNG Pediococcus acidilactici TC7

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TẾ BÀO BAN ĐẦU VÀ THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GAMMA - AMINOBUTYRIC ACID BỞI CHỦNG Pediococcus acidilactici TC7

Tên tác giả
Trần Thanh Quỳnh Anh, Đỗ Thị Bích Thuỷ
Category
Monthly Journal
Title

Effect of initial cell density and medium composition on GABA biosynthesis by Pediococcus acidilactici TC7 strain

Author
Than Thanh Quynh Anh,Do Thi Bich Thuy
Tóm tắt

Gamma - aminobutyric acid (GABA), một amino axit có bốn carbon, là chất ức chế dẫn truyền thần kinh và hoạt động để điều chỉnh sự kích thích thần kinh. Hợp chất này được tổng hợp bởi vi sinh vật gồm vi khuẩn, nấm men, nấm và một số hạt ngũ cốc nảy mầm. Trong các nhóm vi sinh vật có khả năng sinh GABA, vi khuẩn lactic được xem là nhóm an toàn nhất hiện nay. Nghiên cứu này đã khảo sát ảnh hưởng của mật độ tế bào ban đầu và thành phần môi trường đến khả năng sinh tổng hợp GABA bởi chủng Pediococcus acidilactici TC7. Các điều kiện nuôi cấy thích hợp để chủng này sinh tổng hợp GABA cao là mật độ tế bào ban đầu 107CFU/mL, hàm lượng monosodium glutamate (MSG) bổ sung 1,5%, nguồn carbon bổ sung là saccharose với hàm lượng 2% và nguồn nitơ bổ sung là peptone với hàm lượng 2%. Trong điều kiện nuôi cấy này, hàm lượng GABA tích lũy trong môi trường nuôi cấy cao nhất, 18,577 ± 0,189 mM.

Abstract

GABA, a four-carbon amino acid, is an inhibitory neurotransmitter and acts to regulate neuronal excitability. This compound is synthesized by microorganisms, including bacteria, yeasts, fungi, and some germinated cereal grains. Among several groups of microorganisms capable of producing GABA, lactic acid bacteria are considered the safest group of bacteria at present. In this study, the effect of initial cell density and media composition on GABA biosynthesis by Pediococcus acidilactici TC7 was investigated. The proper culture conditions for this strain to biosynthesize high GABA content were an initial cell density of 107 CFU/mL, the content of monosodium glutamate (MSG) supplemented by 1.5%, sucrose with a content of 2%, and peptone with a 2% content. In this culture condition, the accumulated GABA content in the culture medium was the highest at 18.577 ± 0.189 mM.

Từ khoá / Keywords

Gamma - aminobutyric acid
Pediococcus acidilactici TC7
mật độ tế bào ban đầu
thành phần môi trường
Gamma - aminobutyric acid
Pediococcus acidilactici TC7
initial cell density
medium composition