• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ LAI LVN111 TẠI TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ LAI LVN111 TẠI TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
96-101
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ LAI LVN111 TẠI TRẢNG BOM - ĐỒNG NAI

Tên tác giả
Lê Văn Hải, Nguyễn Tiến Trường Trần Kim Định
Category
Monthly Journal
Title

The effectiveness of row spacing densities and fertilizer dosages to yield of maize hybrids LVN111 in Trang Bom - Dong Nai

Author
Abstract

Experiments to determination of suitable plant row spacing densities and fertilizer dosages for the maize hybrid LVN111 were exposed in Dong Hoa Commune, Trang Bom District, and Dong Nai Province in the Summer Autumn 2013. From three row spacing of 60cm, 65cm and 70cm, the results showed that the highest real yield was row spacing of 60cm, followed by 65cm and 70cm respectively. The maize LVN111 reached the highest yield (10.10 tons/ha) with a density of 66,600 plants/ha (60  25cm) and fertilizer dosage was 200 kg N + 100 kg P2O5 + 80 kg K2O + 2.500 kg of microbial fertilizer.

Từ khoá / Keywords

Hybrid maize
row spacing
density
yields
fertilizer
dosages.