• ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VÀ LOẠI HOM ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA HOM GIỐNG TIÊU VĨNH LINH

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VÀ LOẠI HOM ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA HOM GIỐNG TIÊU VĨNH LINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
35-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG NƯỚC TƯỚI VÀ LOẠI HOM ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA HOM GIỐNG TIÊU VĨNH LINH
 

Tên tác giả
Lê Thị Nga, Lâm Thị Sâm, Lê Thị Tuyết Châm, Đinh Thái Hoàng, Vũ Ngọc Lan, Trần Anh Tuấn, Tống Văn Giang, Nguyễn Thu Huyền, Vũ Ngọc Thắng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of watering amount and types of cuttings on the survival and growth of Vinh Linh pepper cuttings

Author
Le Thi Nga, Lam Thi Sam, Le Thi Tuyet Cham, Dinh Thai Hoang, Vu Ngoc Lan, Tran Anh Tuan, Tong Van Giang, Nguyen Thu Huyen, Vu Ngoc Thang
Tóm tắt

Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của lượng nước tưới và loại hom đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của hom giống tiêu Vĩnh Linh. Thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí theo kiểu Split-plot. Nhân tố 1 là lượng nước tưới bao gồm: 6, 8, 10 và 12 lít nước/m2 /lần tưới. Nhân tố 2 là loại hom với số đốt trên hom khác nhau bao gồm: 2, 3 và 4 đốt/hom. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng nước tưới khác nhau và loại hom khác nhau cho tỷ lệ sống, khả năng sinh trưởng và tỷ lệ xuất vườn của hom giâm là khác nhau. Trong điều kiện mùa mưa, tỷ lệ sống đạt 98,33%, chiều dài chồi đạt 11,00 cm, cây có 5,6 lá, tỷ lệ cây xuất vườn đạt 98,33% được quan sát ở công thức tưới 12 lít/m2 /lần cho hom tiêu 3 đốt. Trong điều kiện mùa khô, công thức này cũng cho hiệu quả nhân giống cao nhất với tỷ lệ sống đạt 97,89%, chiều dài chồi đạt 12,90 cm, cây có 6,93 lá, và tỷ lệ cây xuất vườn đạt 99,16%.

Abstract

The experiment was conducted to evaluate the effect of watering amount and type of cuttings on the survival and growth of Vinh Linh pepper cuttings. The two-factor experiment was arranged in Split - plot. The first factor was the amount of irrigation water (6, 8, 10, 12 liters/m2 /time). The second factor was the types of cuttings (2, 3, 4 nodes/ cutting). Research results showed that the amount of irrigation water and types of cuttings gave differences of survival rate, growth and survival rate of Vinh Linh pepper cuttings. In the rainy season, the survival rate reached 98.33%, the shoot length reached 11.00 cm, the plant had 5.6 leaves, the transplanting rate was 98.33% in the treatment of 12 liters water/m2 /time for 3-node cuttings. Similarly, in the dry season, this treatment also had a high survival rate (97.89%), shoot height (12.90 cm), leaves/plant (6.93 leaves), and the highest value of transplanting rate (99.16%).

Từ khoá / Keywords

Cây hồ tiêu
lượng nước tưới
loại hom
tỷ lệ sống
Pepper
watering amount
type of cuttings
survival rate