• ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT CHE BÓNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ MATCHA TRÊN GIỐNG CHÈ LCT1

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT CHE BÓNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ MATCHA TRÊN GIỐNG CHÈ LCT1

Xem các bài khác
Số trang của bài
42-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT CHE BÓNG ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN CHÈ MATCHA TRÊN GIỐNG CHÈ LCT1

Tên tác giả
Phan Chí Nghĩa, Trần Văn Lợi, Trần Xuân Hoàng, Mai Thị Như Trang, Phạm Thanh Loan
Category
Monthly Journal
Title

Effects of shading regime on yield, quality of matcha from LCT1 tea variety

Author
Phan Chi Nghia, Tran Van Loi, Tran Xuan Hoang Mai Thi Nhu Trang, Pham Thanh Loan
Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc che bóng đến hàm lượng chlorophyll a và chlorophyll b trong lá chè, là cơ sở lựa chọn thời gian che bóng phù hợp cho quá trình quang hợp của cây chè. Kết quả cho thấy, che bóng trước khi thu hoạch làm lá cây có xu hướng tích luỹ lượng chlorophyll b nhiều hơn (21,64 - 21,73 mg/g) tương đương với hàm lượng chlorophyll a (19,12 - 21,37 mg/g) và làm thay đổi tỷ lệ chlorophyll a/b. Vườn chè LCT1 được che bóng trước khi thu hoạch 10 ngày đến 15 ngày sẽ sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cao hơn hẳn so với đối chứng, đạt 8,31 tấn/ha (tăng 4% so với đối chứng). Khi che bóng trước thu hoạch từ 10 đến 15 ngày giảm thiểu được tỉ lệ búp mù xoè từ 2,07 đến 5,85% so với đối chứng, tăng được tỉ lệ tôm và lá 1, lá 2 trong thành phần cơ giới. Công thức che bóng này còn làm thay đổi các chỉ tiêu sinh hóa phù hợp hơn cho chế biến chè matcha, thể hiện ở tổng điểm đánh giá thử nếm cảm quan đạt từ khá trở lên (> 17 điểm).

Abstract

The study was carried out to evaluate the effect of shading on the chlorophyll a and b content in tea leaves, which is the basis for choosing the appropriate shading time for the photosynthesis process of tea plants. The results showed that shading before harvesting made leaves tend to accumulate more chlorophyll b (21.64 - 21.73 mg/g) equivalent to chlorophyll a content (19.12 - 21.37 mg/g) and changed the ratio of chlorophyll a/b. LCT1 tea plants that were shaded 10 to 15 days before harvest grew and developed better. The yield and yield components were much higher than that of the control, reaching 8.31 tons/ha (4% increase compared to the control). When shading before harvest from 10 - 15 days, the percentage of blind buds was reduced from 2.07 to 5.85% compared to the control, the proportion of the buds, the first and second leaves in the composition was increased. This shading regime also changed the biochemical parameters and was suitable for matcha tea processing, reflected in the total sensory evaluation scores of good or higher (> 17 scores).

Từ khoá / Keywords

chè
che bóng
matcha
chlorophyll a
chlorophyll b
Tea
shading
matcha
chlorophyll a
chlorophyll b