ẢNH HƯỞNG CỦA KALI, KẼM, BO ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
42-50
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA KALI, KẼM, BO ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VIỆT NAM

Tên tác giả
Nguyễn Đức Dũng, Trần Minh Tiến, Ezio Nalin de Paulo Nguyễn Thị Thúy Lương, Nguyễn Minh Quang, Lâm Văn Hà, Lê Trường Bình
Category
Monthly Journal
Title

Effects of potassium, zinc and boron on rice yield on some soil types of Viet Nam

Author
Nguyen Duc Dung, Tran Minh Tien, Ezio Nalin de Paulo Nguyen Thi Thuy Luong, Nguyen Minh Quang, Lam Van Ha
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của kali, kẽm, bo đến năng suất lúa trên một số loại đất chính của vùng đồng bằng sông Hồng, sông Mã và sông Cửu Long được thực hiện tại Thái Bình, Thanh Hóa, Sóc Trăng và Long An trong 2 năm (2020 - 2021). Các thí nghiệm đồng ruộng chính quy đã được triển khai gồm: phân kali (MOP-KCl), phân kali phối trộn với Zn, B (K_Boozter), kẽm sunfat (ZnSO4 .7H2O), borax (Na2B4O7 .10H2O). Kết quả cho thấy kali làm tăng năng suất lúa từ 3,4 - 9,2%; B làm tăng năng suất lúa cao nhất trên đất phù sa hệ thống sông Hồng (tăng 5,4%) và không có hiệu quả khi sử dụng trên đất mặn (tại Sóc Trăng) và đất phèn (tại Long An); kẽm làm tăng năng suất lúa trên hầu hết các loại đất, từ 3,3 - 9,6%. Hiệu quả nông học của phân kali dạng K_Boozter cao hơn rõ rệt so với kali dạng KCl, dao động từ 8,4 - 30,8 kg thóc/kg K2O trong vụ Mùa và từ 5,5 - 8,1 kg thóc/kg K2O trong vụ Xuân; lợi nhuận khi sử dụng K_Boozter đạt từ 26,5 - 32,6 triệu đồng/ha/vụ. Đồng thời đã xác định được lượng phân bón K_Boozter phù hợp theo mùa vụ và một số loại đất.

Abstract

Research on the effects of potassium, zinc and boron on rice yield on some main soil types of the Red River Delta, Ma river and Mekong River Delta was carried out in Thai Binh, Thanh Hoa, Soc Trang and Long An provinces during 2 years (2020 - 2021). Field experiments were carried out including: potassium fertilizer (KCl-MOP), potassium fertilizer mixed with Zn, B (K_Boozter), zinc sulphate (ZnSO4 .7H2O), borax (Na2B4O7 .10H2O). The results showed that potassium increased rice yield from 3.4% to 9.2%; boron increased the highest rice yield on alluvial soil of the Red river delta by 5.4% and was not effective when used on saline soils (in Soc Trang) and acid sulphate soils (in Long An); zinc increased rice yield on most soils, from 3.3% to 9.6%. The agronomic efficiency of K_Boozter potassium fertilizer was significantly higher than that of MOP form, ranging from 8.4 to 30.8 kg of rice grain/kg K2O in the Summer season and from 5.5 to 8.1 kg of rice grain/kg K2O in the Spring season; profit when using K_Boozter reached from 26.5 to 32.6 million VND/ha/crop. At the same time, the appropriate amount of K_Boozter fertilizer was determined according to the crop season and some soil types.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
kali
kẽm
các loại đất
năng suất lúa
rice
potassium
zinc
boron
soil types
rice yield