• ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, CÔNG THỨC PHÂN BÓN VÀ KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH SỐ LÁ THU HOẠCH/CÂY ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀNG SẤY Ở VÙNG TRỒNG NGÂN SƠN - BẮC KẠN

ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, CÔNG THỨC PHÂN BÓN VÀ KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH SỐ LÁ THU HOẠCH/CÂY ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀNG SẤY Ở VÙNG TRỒNG NGÂN SƠN - BẮC KẠN

Xem các bài khác
Số trang của bài
31-36
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, CÔNG THỨC PHÂN BÓN VÀ KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH SỐ LÁ THU HOẠCH/CÂY ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ VÀNG SẤY Ở VÙNG TRỒNG NGÂN SƠN - BẮC KẠN

Tên tác giả
Đinh Văn Năng, Nghiêm Tiến Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of the varieties and an offered new fertilizer formula and the application of de - lugging measure on quality of flue-cured tobacco material in Bac Kan province

Author
Dinh Van Nang, Nghiem Tien Dung
Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là xây dựng biện pháp làm tăng hàm lượng nicotin và giảm đường khử, cải thiện chất lượng nguyên liệu thuốc lá vàng sấy ở Bắc Kạn. Vụ Xuân 2021 tại Bắc Kạn, một thí nghiệm đã được tiến hành theo sơ đồ chia ô 3 cấp bao gồm 8 công thức thí nghiệm là tổ hợp của 02 giống (GL7 và D65) với 02 công thức phân bón (60 N : 75 P2O5 :120 K2O kg/ha và 70 N : 50 P2O5 : 140 K2O : 2 B kg/ha) và 02 công thức cố định số lá thu hoạch/cây (cố định 26 lá thu hoạch/cây, tính từ lá kinh tế dưới cùng; Áp dụng biện pháp tỉa lá dưới: ngắt bỏ 2 lá kinh tế dưới cùng, cố định 24 lá thu hoạch/cây). Thí nghiệm trồng giống D65, áp dụng công thức phân bón đề xuất và biện pháp tỉa lá dưới đều cho hiệu quả làm tăng hàm lượng nicotin, giảm đường khử của thuốc lá vàng sấy so với đối chứng tương ứng. Ngoài ra, giống D65 còn cho tỷ lệ lá cấp 1 + 2 vượt trội so với giống GL7, trong khi áp dụng biện pháp tỉa lá dưới đã cải thiện rõ rệt hương, vị nguyên liệu thuốc lá.

Abstract

Objective of this study aims to establish appropriate measures in order to raise the nicotine content, while to decrease the reducing sugar in flue-cured tobacco material at Bac Kan province. In Spring 2021 in Bac Kan province, the field trial was performed in SSPD (with three replications) in order to investigate two cultivars (GL7 and D65) in combination with two fertilizer formulas (60 N : 75 P2O5 : 120 K2O kg/ha and 70 N: 50 P2O5 : 140 K2O : 2B kg/ha) and two treaments of the harvestable leaves technical calibration per plant (calibrating 26 harvestable leaves/plant, from a lowest commercialable leaf to the twenty sixth leaf of stalk upper; the application of de - lugging measure: the removal of two lowermost commercialable leaves per plant, calibrating 24 harvestable leaves/plant). The trial has resulted in the planting cultivar D65, application of an offered new fertilizer formula and the delug measure, all have increased content of nicotine and reducing sugar of tobacco material in Bac Kan area. Besides, planting cultivar D65 had got the proportion of grades 1+2 higher than that of cultivar GL7 or application of the de - lugging measure had improved considerable mark of aroma and taste measure of tobacco material.

Từ khoá / Keywords

Thuốc lá vàng sấy
giống thuốc lá
nicotin
đường khử
flue cured tobacco
tobacco cultivar
nicotine
reducing sugar