• ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN SAN THƯA ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) TẠI TỈNH TRÀ VINH

ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN SAN THƯA ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) TẠI TỈNH TRÀ VINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
113-118
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA GIAI ĐOẠN SAN THƯA ĐẾN TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG CUA BIỂN (Scylla paramamosain) TẠI TỈNH TRÀ VINH

Tên tác giả
Lê Chí Thọ, Lê Tân Thới , Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Thanh Điền
Category
Monthly Journal
Title

Effect of density reduction stages on the survival rate of crab larvae (Scylla paramamosain) in Tra Vinh province

Author
Le Chi Tho, Le Tan Thoi, Nguyen Thi Phuong, Nguyen Thanh Tuan, Tran Thanh Dien
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định giai đoạn san thưa thích hợp để góp phần nâng cao tỷ lệ sống của ấu trùng cua biển. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và lặp lại 3 lần: (1) ương ấu trùng Zoea 1 mật độ 400 con/lít và san thưa giai đoạn Zoea 3; (2) ương ấu trùng Zoea 1 mật độ 400 con/lít và san thưa giai đoạn Zoea 4; (3) ương ấu trùng Zoea 1 mật độ 400 con/lít và san thưa giai đoạn Zoea 5. Tăng trưởng của ấu trùng ở nghiệm thức san thưa Zoea 3 là tốt nhất và có sự khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) ở giai đoạn Zoea 5 và Megalopa. Tỷ lệ biến thái ấu trùng của các nghiệm thức san thưa khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) ở giai đoạn Zoea 5, Megalopa và Cua 1. Trong đó, tỷ lệ biến thái ấu trùng của nghiệm thức san thưa Zoea 4 là tốt nhất. Sau 22 ngày ương, tỷ lệ sống của cua ở nghiệm thức san thưa giai đoạn Zoea 4 (16,00%) khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) với nghiệm thức san thưa giai đoạn Zoea 5 (12,96%) và khác biệt không có ý nghĩa (p > 0,05) với nghiệm thức san thưa giai đoạn Zoea 3 (14,75%). Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong quá trình ương ấu trùng cua, việc san thưa ấu trùng giai đoạn Zoea 3 hoặc Zoea 4 cho tỷ lệ sống tốt nhất.

Abstract

The study was carried out to determine appropriate density reduction stages to improve the crab survival rate in nursery. Experiments were arranged in a completely randomized block design with 3 treatments and 3 replications: (1) Zoea 1 at stocking densities of 400 larvae/liter and the density was reduced at Zoea 3 stage; (2) Zoea 1 at stocking densities of 400 larvae/liter and the density was reduced at Zoea 4 stage; (3) Zoea 1 at stocking densities of 400 larvae/ liter and the density was reduced at Zoea 5 stage. The larval growth of density reduction at Zoea 3 was the best and was significantly different (p < 0.05) from that of density reduction at Zoea 5 and Megalopa stages. The rate of larval deformity of three treatments was significantly different (p < 0.05) at the stages of Zoea 5, Megalopa and Crab 1. Among them, the rate of larval deformity of density reduction at Zoea 4 was the best. After 22 days of rearing, the crab survival rate of density reduction at Zoea 4 stage (16%) was significantly different (p < 0.05) from that of density reduction at Zoea 5 stage (12.96%) and was not significant different (p > 0.05) from that of density reduction at Zoea 3 stage (14.75%). Results from this study showed that the density reduction of mud crab larvae at Zoea3 or Zoea4 stage gives the highest survival rate.

Từ khoá / Keywords

Giống cua biển
quy trình sản xuất giống
tỷ lệ sống
san thưa
Mud crab
production process
survival rate
density reduction