• ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY DƯA LƯỚI HUỲNH LONG F1 TRONG NHÀ MÀNG

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY DƯA LƯỚI HUỲNH LONG F1 TRONG NHÀ MÀNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-45
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CÂY DƯA LƯỚI HUỲNH LONG F1 TRONG NHÀ MÀNG

Tên tác giả
Phan Tuấn Minh, Trần Thị Thiêm, Nguyễn Văn Việt
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords