• ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ỚT CHỈ THIÊN TRỒNG CHẬU

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ỚT CHỈ THIÊN TRỒNG CHẬU

Xem các bài khác
Số trang của bài
67-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ LÊN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ỚT CHỈ THIÊN TRỒNG CHẬU

Tên tác giả
Sơn Thị Thanh Nga
Category
Monthly Journal
Title

Effects of substrate on the growth, development, yield and economic efficiency of potted erect chili pepper in Tra Vinh

Author
Son Thi Thanh Nga
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của giá thể lên sinh trưởng, phát triển, năng suất và hiệu quả tài chính của cây ớt chỉ thiên trồng chậu. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD) với 6 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức, 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại có 4 cây trồng chậu tại trại thực nghiệm trồng trọt của trường Đại học Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ phối trộn giá thể 30% đất thịt + 30% xơ dừa + 20% phân gà + 20% phân bò cho kết quả cao nhất về chỉ tiêu sinh trưởng so với các tỷ lệ phối trộn giá thể còn lại, trọng lượng trái đạt 4,288 g/trái, năng suất đạt 1,53 kg/cây và lợi nhuận đạt 28,247 triệu đồng/1.000 m2 .

Abstract

The study aimed to evaluate the effect of substrate on the growth, development and yield of erect chili pepper. The experiment was arranged in a completely randomized design (CRD) with 6 treatments and 5 replications with 4 plants for each replication at the experimental station of Tra Vinh University. Mixing ratio for substate was 30% loamy soil + 30% coconut fiber + 20% chicken manure + 20% cow manure gave the highest results in terms of growth criteria compared to the remaining mixing ratios; fruit weight reached 4.288 g/fruit, yield was 1.53 kg/plant and profit was 28.247 million dong/1,000 m2

Từ khoá / Keywords

ớt chỉ thiên
giá thể
năng suất
Erect chili pepper
substrate
yield