• ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI BẸ XANH TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG

ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI BẸ XANH TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-42
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CẢI BẸ XANH TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ MÀNG

Tên tác giả
Phan Ngọc Nhí, Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Hoàng Thúy Quyên
Category
Monthly Journal
Title

Effects of nutrient solutions on growth and yield of hydroponics mustard green cultivated in a nethouse

Author
Phan Ngoc Nhi, Vo Thi Bich Thuy, Nguyen Hoang Thuy Quyen
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 nhằm xác định dung dịch dinh dưỡng phù hợp cho sinh trưởng và năng suất của cải xanh trồng thủy canh trong điều kiện nhà màng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức và 8 lần lặp lại, mỗi lặp lại là 4 rọ thủy canh trồng 1 cây cải xanh trên rọ. Ba nghiệm thức là 3 loại dinh dưỡng khác nhau gồm: LV1, LV2 và ĐHCT. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cải xanh trồng ở dinh dưỡng LV1 cho kết quả tốt nhất về các chỉ tiêu sinh trưởng, khối lượng cây (83,5 g/cây), năng suất tổng (3,51 kg/m2 ) và năng suất thương phẩm (gấp khoảng 1,6 lần so với dinh dưỡng ĐHCT). Dinh dưỡng LV2 thích hợp cho sự phát triển số lá trên cây cải xanh.

Abstract

The study was carried out at the College of Agriculture, Can Tho University from March to May 2022 to determine the suitable nutrient solution for the growth and yield of mustard green and tatsoi grown hydroponically. The experiment was arranged in a completely randomized design with 3 treatments and 8 replications; each replication included 4 hydroponic basket pots with 1 mustard green plant on the basket. The three treatments were three types of nutrients: LV1, LV2, and DHCT. The results showed that mustard green grown by LV1 nutrition gave the best results in terms of growth parameters, plant weight (83.5 g/plant), total yield (3.51 kg/m2 ) and commercial yield (1.6 times higher than that of DHCT nutrient solution). LV2 nutrient solution is suitable for the number of leaves on mustard green.

Từ khoá / Keywords

Cải bẹ xanh
dung dịch dinh dưỡng
thủy canh
năng suất
Mustard green
nutrient solution
hydroponics
yield