• ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH TRONG AO TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH TRONG AO TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
119-126
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN HIỆU QUẢ ƯƠNG GIỐNG TÔM CÀNG XANH TRONG AO TẠI HUYỆN AN BIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

Tên tác giả
Dương Nhựt Long, Võ Hoàng Liêm Đức Tâm
Category
Monthly Journal
Title

Effect of salinity on nursery efficiency of giant freshwater prawn in pond in An Bien district, Kien Giang province

Author
Duong Nhut Long, Vo Hoang Liem Duc Tam
Tóm tắt

Ảnh hưởng của độ mặn lên hiệu quả ương giống tôm càng xanh được thực hiện trong 06 ao đất có diện tích dao động từ 1.000 - 2.000 m2 tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nhằm tìm ra độ mặn ương tôm giống thích hợp. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 2 nghiệm thức (NT1 và NT2) với độ mặn 8 - 10‰ và 15 - 17‰, được lặp lại 3 lần. Độ mặn bình quân ở NT1 và NT2 lần lượt là 15,93 ± 0,39‰ và 8,82 ± 0,37‰ đều nằm trong giới hạn giá trị bố trí của nghiệm thức. Sau 75 ngày ương, khối lượng và năng suất tôm giống ở NT1 đạt được (9,66 ± 0,28 g/con và 159 ± 13 g/m2 ) cao hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với NT2 (7,94 ± 0,21 g/con và 111 ± 10 g/m2 ). Tỷ lệ sống (%) tôm giống thu được không khác biệt (p > 0,05) giữa NT1 và NT2. Ương giống tôm càng xanh trong ao ở độ mặn 8 - 10‰ đạt hiệu quả cao hơn so với ương giống ở độ mặn 15 - 17‰.

Abstract

The effect of salinity on the nursery efficiency of giant freshwater prawn was carried out in 06 earthen ponds with an area ranging from 1,000 - 2,000 m2 in An Bien district, Kien Giang province in order to find out the appropriate salinity for prawn rearing. The experiment was arranged in a completely randomized design with 2 treatments (NT1 and NT2) with salinities fluctuating from 8 - 10‰ and 15 - 17‰, each treatment was repeated 3 times. The average salinities in NT1 and NT2 were 15.93 ± 0.39‰ and 8.82 ± 0.37‰, respectively, which were within the range of the treatment arrangement. After 75 days of rearing, the weight and yield of prawn in NT1 were 9.66 ± 0.28 g and 159 ± 13 g/m2 , statistically significantly higher (p < 0.05) than that in NT2 (7.94 ± 0.21 g and 111 ± 10 g/m2 ). Survival rate was not different (p > 0.05) between NT1 and NT2. Rearing giant freshwater prawns in ponds at a salinity of 8 - 10‰ was more effective than that at a salinity of 15 - 17‰.

Từ khoá / Keywords

tôm càng xanh
độ mặn
hiệu quả ương giống
giant freshwater prawn
Salinity
nursery efficiency