• ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH VẬT XỬ LÝ RƠM RẠ TRÊN ĐỒNG RUỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY LÚA

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH VẬT XỬ LÝ RƠM RẠ TRÊN ĐỒNG RUỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-68
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH VẬT XỬ LÝ RƠM RẠ TRÊN ĐỒNG RUỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NĂNG SUẤT CÂY LÚA

Tên tác giả
Lương Hữu Thành, Vũ Thúy Nga, Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Vũ Tiến Đức, Đàm Thị Huyền, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Thiết
Category
Monthly Journal
Title

Effect of probiotics for straw treatment in the field on soil quality and rice yield

Author
Luong Huu Thanh, Vu Thuy Nga, Dam Trong Anh, Nguyen Ngoc Quynh, Vu Tien Duc, Dam Thi Huyen, Pham Thi Thu Thuy, Nguyen Van Thiet
Tóm tắt

Chế phẩm vi sinh vật 2R là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu giải pháp quản lý và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vùng ven đô” dùng để xử lý rơm rạ tại đồng ruộng. Kết quả cho thấy, sử dụng chế phẩm 2R để xử lý rơm rạ đã góp phần nâng cao chất lượng đất, thể hiện trong việc làm tăng lượng chất hữu cơ 1,02%, nitơ dễ tiêu tăng 31,72%, phospho dễ tiêu tăng 83,28%, kali dễ tiêu 28,28%. Sử dụng chế phẩm 2R còn góp phần nâng cao mật độ xạ khuẩn phân giải cellulose trong đất từ 2,88 × 102 CFU/g lên 6,83 × 104 CFU/g. Bên cạnh đó, chế phẩm 2R còn có tác dụng giúp cây lúa nâng cao sức chống chịu sâu bệnh, cùng với việc tạo ra nguồn phân hữu cơ góp phần làm tăng năng suất lúa 7,91 tạ/ha tương đương 13,51% so với không sử dụng chế phẩm.

Abstract

Probiotics 2R is the product of the project “Researching solutions for management and technology of agricultural byproduct treatment with probiotics to reduce air pollution in the urban areas” used to treat rice straw on the field. The results showed that using probiotics 2R for treating straw contributed to improving soil quality, shown by increasing the amount of organic matter by 1.02%, available nitrogen by 31.72%, available phosphorus by 83.28%, and available potassium by 28.28%. Using 2R probiotics also contributed to improving the density of cellulosedegrading actinomycetes in the soil from 2.88 × 102 CFU/g to 6.83 × 104 CFU/g. In addition, the probiotics 2R also helps rice plants improve their resistance to pests, along with creating organic fertilizer sources that contribute to increasing rice yield by 7.91 quintals/ha or 13.51% compared to not using the preparation.

Từ khoá / Keywords

chế phẩm vi sinh vật
xử lý rơm rạ
chất lượng đất
năng suất lúa
Probiotics
rice straw treatment
soil quality
rice yield