• ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NANO VI LƯỢNG BÓN LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ĐIỀU TẠI BÌNH PHƯỚC

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NANO VI LƯỢNG BÓN LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ĐIỀU TẠI BÌNH PHƯỚC

Xem các bài khác
Số trang của bài
23-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM NANO VI LƯỢNG BÓN LÁ ĐẾN SỰ RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY ĐIỀU TẠI BÌNH PHƯỚC

Tên tác giả
Ngô Quang Vinh, Nguyễn Hoài Châu, Đào Trọng Hiền Nguyễn Thị Thúy, Đào Văn Hoàng, Nguyễn Thị Tú Oanh
Category
Monthly Journal
Title

Effects of nano-microelement foliar fertilizers on blossoming, fruiting and yield of cashew in Binh Phuoc province

Author
Ngo Quang Vinh, Nguyen Hoai Chau, Dao Trong Hien Nguyen Thi Thuy, Dao Van Hoang, Nguyen Thi Tu Oanh
Tóm tắt

Các thí nghiệm được thực hiện để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm bón lá nano vi lượng cho điều ở giai đoạn xuất hiện cành hoa và thời kỳ ra hoa đậu quả, trong đó các nguyên tố vi lượng với kích thước nano được chế tạo dưới dạng phức với phân tử axit humic. Thí nghiệm ô lớn được thực hiện trên giống điều AB 0508 ở 3 xã thuộc huyện Phú Riềng và Đồng Phú, tỉnh Bình Phước trên 2 loại đất trồng khác nhau trong thời gian từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021. Mỗi thí nghiệm gồm 3 ô với 3 mô hình (MH): MH1 phun phân bón lá (PBL) là chế phẩm nano vi lượng, MH2 phun PBL truyền thống và MH3 phun nước lã. Kết quả, phun các chế phẩm RH1, RH2, ĐQ3, ĐQ4 và LH5 có tác dụng làm tăng 26,9% số hoa trên mỗi chùm, tăng 18% số quả còn lại trên mỗi chùm trước khi thu hoạch, tăng năng suất hạt điều 12,6% và có hiệu quả kinh tế 9,2% so với đối chứng phun nước lã. RH1, RH2, ĐQ3, ĐQ4 và LH5 là những chế phẩm có nhóm đa, trung lượng là khoáng chất chứa N, P, K, Ca, Mg, S, Si và nhóm vi lượng gồm Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Se, Ag có kích thước không lớn hơn 80 nm và một số chất điều hòa sinh trưởng. Liều lượng các nguyên tố dinh dưỡng được tính toán phù hợp với nhu cầu của cây điều ở 2 giai đoạn nói trên.

Abstract

Experiments were carried out to evaluate the effect of nano-microelement foliar fertilizers on blossoming and fruiting of cashew at the blossoming and fruiting stages, in which the nano-sized micronutrient elements were created under chelate form with humic acid. Three experiments of large areas were carried out for 5 year-old cashew variety AB 0508 in 3 communes of Phu Rieng and Dong Phu districts, Binh Phuoc province on 2 different soil types during the period from October 2020 to March 2021. Each experiment consisted of 3 large plots as 3 models (MH): MH1 spraying foliar fertilizer (PBL) as a nano-microelement preparation, MH2 spraying traditional PBL and MH3 spraying water. As a result, spraying RH1, RH2, ĐQ3, ĐQ4 and LH5 increased the number of flowers by 26,9% per cluster; increased the number of pods per cluster before harvest by 18%, increased the yield of cashew by 12,6% and had the economic efficiency by 9,2% compared with the water spray control. RH1, RH2, ĐQ3, ĐQ4 and LH5 are preparations of a mineral group containing macroelements N, P, K, Ca, Mg, S, Si, and microelements including Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo , Se, Ag with dimensions not greater than 80 nm and some growth regulators. The dose of nutritional elements is calculated in accordance with the needs of the cashew tree at the two stages mentioned above.

Từ khoá / Keywords

Cây điều
chế phẩm bón lá nano vi lượng
sự ra hoa đậu quả
tỉnh Bình Phước.
cashew
nano-microelement foliar preparation
blossoming and fruiting
Binh Phuoc province