• ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ KHUYNH DIỆP LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ KHUYNH DIỆP LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
101-108
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ KHUYNH DIỆP LÊN TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Trúc Linh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of eucalyptus leaf extract on survival rate and resistant ability to acute hepatopancreatic necrosis disease in whiteleg shrimp

Author
Nguyen Thi Truc Linh
Tóm tắt

Ảnh hưởng của cao chiết lá khuynh diệp lên tăng trọng, tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng được thực hiện. Kết quả đã cho thấy tốc độ tăng trọng về khối lượng và chiều dài của tôm tăng dần qua các đợt thu mẫu và khác biệt không có ý nghĩa thống kê trong 20 ngày thí nghiệm. Đến ngày thu mẫu thứ 30, khác biệt có ý nghĩa thống kê về khối lượng và chiều dài giữa các nghiệm thức; cao nhất là nghiệm thức bổ sung 1% cao chiết khuynh diệp và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả về tỷ lệ sống cho thấy, khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức; tỷ lệ sống của tôm đạt cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 1% cao chiết lá khuynh diệp (75%) và thấp nhất là ở nghiệm thức đối chứng (56,57%). Tỷ lệ chết và mật số vi khuẩn V. parahaemolyticus trong gan tôm đã giảm đáng kể. Đặc biệt, tỷ lệ chết của tôm ở nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá khuynh diệp 1,5% là thấp nhất (14,67%), kế đến là nghiệm thức bổ sung dịch chiết lá khuynh diệp 1% (18,33%).

Abstract

Effect of the supplementing eucalyptus leaf extract on growth, survival rate and the resistant ability to acute hepatopancreatic necrosis disease on whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) was studied. The results showed that the shrimp growth and length increased gradually over the sampling periods but were not significantly different between the eucalyptus treatments and the control treatment in the first 20 days of the experiment. There was a statistically significant difference in weight and length between treatments by the 30th day of sampling; the highest was the treatment with 1% eucalyptus extract, and the difference was statistically significant compared with other treatments. The results showed that the difference of shrimp survival rate among treatments was not statistically significant; the survival rate of shrimp was highest in the treatment supplemented with 1% eucalyptus leaf extract (75%) and were the lowest in the control (56.57%). The mortality and density of V. parahaemolyticus in hepatopancreas of shrimp were significantly reduced. Specifically, the mortality of shrimp in the treatment supplemented with the eucalyptus leaf extract 1.5% was the lowest (14.67%), followed by the treatment supplemented with eucalyptus leaf extract 1% (18.33%).

Từ khoá / Keywords

Tôm thẻ chân trắng
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính
cao chiết lá khuynh diệp
tỷ lệ sống
White leg shrimp
AHPND
eucalyptus leaf extract
survival rate