• ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ KHUYNH DIỆP (Eucalyptus globulus) LÊN KHẢ NĂNG KHÁNG Vibrio parahaemolyticus, GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei)

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ KHUYNH DIỆP (Eucalyptus globulus) LÊN KHẢ NĂNG KHÁNG Vibrio parahaemolyticus, GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei)

Xem các bài khác
Số trang của bài
92-100
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CAO CHIẾT LÁ KHUYNH DIỆP (Eucalyptus globulus) LÊN KHẢ NĂNG KHÁNG Vibrio parahaemolyticus, GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei)

Tên tác giả
Nguyễn Thị Trúc Linh, Mai Văn Hoàng
Category
Monthly Journal
Title

Effect of Eucalyptus globulus leaf extracts on resistance to Vibrio parahaemolyticus causing acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) and hematological parameters in whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei)

Author
Nguyen Thi Truc Linh, Mai Van Hoang
Tóm tắt

Thí nghiệm ảnh hưởng của cao chiết lá khuynh diệp Eucalyptus globulus lên khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính và một số chỉ tiêu huyết học trên tôm thẻ chân trắng được thực hiện với 2 nội dung: (1) chiết tách và thử nghiệm cao chiết lá khuynh diệp lên khả năng ức chế Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei, (2) ảnh hưởng của chất chiết lá khuynh diệp lên chỉ số huyết học của tôm thẻ chân trắng. Kết quả cho thấy, hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết lá khuynh diệp bằng dung môi methanol là cao nhất 24,67 - 25,67 mm, tiếp theo là dung môi ethanol 24,33 - 25,67 mm và thấp nhất là đun sôi 12,33 - 12,67 mm. Kết quả nồng độ ức chế tối thiểu của dịch chiết lá khuynh diệp bằng phương pháp đun sôi là cao nhất (1,52 mg/mL). Trong khi đó, MIC được ly trích bằng dung môi ethanol và methanol đều có nồng độ ức chế tối thiểu là 0,02 mg/mL. Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) với dung môi ethanol và methanol đều là 0,08 mg/mL và phương pháp đun sôi là 25 mg/mL. Việc bổ sung dịch chiết lá khuynh diệp ở nồng độ 1% và 1,5% vào thức ăn giúp kích thích hệ thống miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng.

Abstract

The experiment on the effect of Eucalyptus globulus leaf extract on the resistance to acute hepatopancreatic necrosis disease and hematological parameters on whiteleg shrimp was carried out with two contents: (1) E. globulus leaf extraction and determination of inhibition ability against bacteria causing AHPND, (2) Experiment on effect of E. globulus leaf extracts on hematological parameters in whiteleg shrimp. The results showed that the antibacterial activity of E. globulus leaf extract with methanol was the highest at 24.67 - 25.67 mm, followed by ethanol with 24.33 - 25.67 mm and the lowest with boiling 12.33 - 12.67 mm. Meanwhile, the minimum inhibitor concentration (MIC) extracted with ethanol and methanol both had a minimum inhibitory concentration of 0.02 mg/mL. The minimum bactericidal concentration (MBC) with both ethanol and methanol was 0.08 mg/mL and the boiling method was 25 mg/mL. The dietary supplementation of 1% and 1.5% E. globulus leaf extracts enhanced the immune response in whiteleg shrimp.

Từ khoá / Keywords

Tôm thẻ chân trắng
bệnh hoại tử gan tụy cấp tính
lá khuynh diệp
khả năng miễn dịch
Whiteleg shrimp AHPND
Eucalyptus globulus
immunity