ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ TỪ PHỤ PHẾ PHẨM HỮU CƠ TRÊN CÂY CAROT BABY

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-44
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GIÁ THỂ TỪ PHỤ PHẾ PHẨM HỮU CƠ TRÊN CÂY CAROT BABY

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thúy Diễm, Huỳnh Trường Huê, Nguyễn Thị Thúy Tiên
Category
Monthly Journal
Title

Effects of substrate types from organic by-product on baby carrots

Author
Nguyen Thi Thuy Diem, Huynh Truong Hue, Nguyen Thị Thuy Tien
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích tìm ra được một loại giá thể từ phụ phế phẩm hữu cơ lên sinh trưởng và năng suất của cây carot baby trồng tại An Giang. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, giá thể được tạo ra từ sự phối trộn các phụ phế phẩm hữu cơ theo công thức phân bò + đất + bã cà phê + bã nấm + tro trấu với tỷ lệ 1 : 1 : 1 : 1 : 1 có hàm lượng đạm tổng 0,11 %, hàm lượng lân tổng 0,2% và hàm lượng kali tổng 7,41 % thích hợp cho sự sinh trưởng và năng suất của cây carot baby, với năng suất đạt 1.720 kg/1.000 m2 ; hàm lượng carotenoid đạt 75,26 μg/g, độ Brix đạt 9,4%. Hơn thế nữa, củ carot baby trồng trên các giá thể có hàm lượng NO3 - đều thấp hơn so với ngưỡng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 5247:1990.

Abstract

This study was conducted to find out a type of substrate from organic by-products on the growth and yield of baby carrots grown in An Giang. Research results showed that the substrate was created from the mixture of organic byproducts according to the formula of cow manure + soil + coffee grounds + mushroom residues + rice husk ash with the ratio 1 : 1 : 1 : 1 : 1 had a total nitrogen content of 0.11%, a total phosphorus content of 0.2% and a total potassium content of 7.41%, suitable for the growth and yield of baby carrot, with a yield of 1720 kg/1000m2 ; carotenoid content reached 75.26 μg/g, Brix degree reached 9.4%. Moreover, baby carrots grown on the substrate with NO3 - content lower than the threshold specified in TCVN 5247: 1990.

Từ khoá / Keywords

Carot baby
giá thể
phế phẩm hữu cơ
sinh trưởng
Baby carrot
substrate
organic by-product
growth