• ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN N, P, K, Ca, Mg ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DỨA LƯU GỐC TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI VỊ THANH-HẬU GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN N, P, K, Ca, Mg ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DỨA LƯU GỐC TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI VỊ THANH-HẬU GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
47-55
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN N, P, K, Ca, Mg ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT DỨA LƯU GỐC TRÊN ĐẤT PHÈN TẠI VỊ THANH-HẬU GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Khương, Lê Trần Gia Thuyên, Trần Thị Bích Vân, Trần Bá Linh, Lê Vĩnh Thúc, Trần Ngọc Hữu, Lý Ngọc Thanh Xuân
Category
Monthly Journal
Title

Effects of N, P, K, Ca and Mg fertilizer application on growth and yield of ratoon pineapple on acid sulfate soil in Vi Thanh, Hau Giang

Author
Nguyen Quoc Khuong, Le Tran Gia Thuyen, Tran Thi Bich Van, Tran Ba Linh, Le Vinh Thuc, Tran Ngọc Huu, Ly Ngoc Thanh Xuan
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của bón các dưỡng chất N, P, K, Ca và Mg đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng dứa vụ gốc trồng trong điều kiện cải tiến mật độ trên đất phèn tại Vị Thanh - Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 8 nghiệm thức gồm (i) Đối chứng: Không bón phân, (ii) NPKCaMg: Bón phân đạm, lân, kali, canxi và magie, (iii) PKCaMg: Bón phân lân, kali, canxi và magie, (iv) NKCaMg: Bón phân đạm, kali, canxi và magie, (v) NPCaMg: Bón phân đạm, lân, canxi và magie, (vi) NPKMg: Bón phân đạm, lân, kali và magie, (vii) NPKCa: Bón phân đạm, lân, kali và canxi, và (viii) FFP: Thực tế bón phân của nông dân. Kết quả cho thấy không bón đạm giảm chiều cao cây, nhưng không bón một trong các dưỡng chất N, P, K, Ca hoặc Mg giảm số lá trên cây. Ngoài ra, không bón một trong các dưỡng chất N, P, K, Ca hoặc Mg giảm chiều dài trái, đường kính trái và năng suất dứa. Bên cạnh đó, nghiệm thức khuyết đạm dẫn đến giảm hàm lượng nước trong trái trong khi bón khuyết kali giảm độ Brix. Năng suất và độ Brix của nghiệm thức bón đầy đủ NPKCaMg đạt 22,2 tấn/ha và 13,9% cao hơn nghiệm thức bón phân theo nông dân, với 15,6 tấn/ha và 12,7%, theo thứ tự.

Abstract

This study was conducted to determine the effect of N, P, K, Ca and Mg fertilization on the growth, yield and quality of the original crop under conditions of density improvement on acid sulfate soil in Vi Thanh, Hau Giang. The experiment was arranged in a completely randomized block design with 8 treatments including (i) Control: no added any fertilizers, (ii) NPKCaMg: fully fertilized plot, (iii) PKCaMg: nitrogen omission plot, (iv) NKCaMg: phosphorus omission plot, (v): NPCaMg: potassium omission plot, (vi): NPKMg: calcium omission plot, (vii): NPKCa: magnesium omission plot, (viii): FFP: farmers’ fertilizer practice. The results showed that not applying nitrogen reduced plant height, but not applying one of the nutrients N, P, K, Ca or Mg reduced the number of leaves. In addition, not applying one of the nutrients N, P, K, Ca or Mg reduced fruit length, fruit diameter and yield. Besides, without fertilized nitrogen treatment reduced water in fruit whilst without fertilized potassium treatment reduced Brix. Yield and Brix index in NPKCaMg treatment were 22.2 tons ha-1 and Brix 13.9% which was higher than that of farmers’ fertilizer practice, with 15.6 tons/ha and 12.7%, respectively

Từ khoá / Keywords

Cây dứa
bón khuyết dưỡng chất
dưỡng chất đa lượng
đất phèn
Pineapple
nutrition omission
macronutrients
acid sulfate soil