• ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẮT TỈA CÀNH VÀ TẠO TÁN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CAM SÀNH TẠI BẮC QUANG, HÀ GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẮT TỈA CÀNH VÀ TẠO TÁN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CAM SÀNH TẠI BẮC QUANG, HÀ GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
36-42
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẮT TỈA CÀNH VÀ TẠO TÁN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CAM SÀNH TẠI BẮC QUANG, HÀ GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Hùng , Vũ Việt Hưng, Nguyễn Thị Tuyết
Category
Monthly Journal
Title

Effect of pruning and canopying measures on growth and yield of Sanh orange variety in Bac Quang district, Ha Giang province

Author
Nguyen Quoc Hung, Vu Viet Hung, Nguyen Thi Tuyet
Tóm tắt

Cam Sành là một trong các cây ăn quả chủ lực của tỉnh Hà Giang và là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều cây trồng khác của tỉnh như: chè, lúa,... Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa và tạo tán đến khả năng sinh trưởng, năng suất cam Sành tại Bắc Quang - Hà Giang được bố trí trên cây 6 - 7 năm tuổi có khả năng sinh trưởng khỏe, được thực hiện trong thời gian 2018 - 2020. Thí nghiệm gồm 2 công thức: Công thức 1 - cắt tỉa và tạo tán theo dạng tán hình cầu dẹp, khống chế chiều cao cây 2,0 - 2,5 m; công thức 2 - (đối chứng) chỉ cắt tỉa các cành sâu bệnh, cành gãy sau thu hoạch và các cành mọc sát gốc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: ở công thức 1, cây sinh trưởng khỏe; tỷ lệ đậu quả ổn định đạt từ 1,52 đến 1,69%; khối lượng quả đạt từ 204,33 đến 233,33 g/quả; năng suất đạt từ 42,65 đến 48,11 kg/cây, tăng 13,09 đến 13,33% so với công thức đối chứng; độ Brix đạt từ 11,68 đến 11,83%.

Abstract

Sanh orange variety is one of the main fruit trees in Ha Giang province and has higher economic efficiency compared to many other crops in the region such as rice, tea… Study on the effect of pruning and canopying measures on growth and yield of Sanh orange variety was carried out on 6 - 7 year old trees with healthy growth in the period of 2018 - 2020 in Bac Quang district, Ha Giang province. The experiment consisted of 2 treatments: Treatment 1 - pruning and canopying in the form of a flat spherical canopy, controlling tree height from 2.0 to 2.5 m; treatment 2 (the control) only pruning diseased branches, broken branches after harvesting and branches appearing close to the base. The results showed that at the pruning treatment 1, the trees grew strongly; the fruit setting rate was stable and reached 1.52 - 1.69%; the fruit weight reached from 204.33 to 233.33 g/fruit; the yield was 42.65 - 48.11 kg/tree, increasing from 13.09 to 13.33% over the control treatment; Brix degree was from 11.68 to 11.83%.

Từ khoá / Keywords

Cam sành
biện pháp cắt tỉa và tạo tán
năng suất
tỉnh Hà Giang
Sanh orange variety
pruning and canopying measures
Ha Giang province