Số/Ký hiệu: 90/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 13/08/2020
Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ
Mục văn bản: Chính sách - chế độ
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức