XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA INTERFERON ALPHA GÀ (ChIFN-α)

Xem các bài khác
Số trang của bài
103-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA INTERFERON ALPHA GÀ (ChIFN-α)

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Đăng Quân, Hồ Quảng Đồ
Category
Monthly Journal
Title

Building of a new procedure for determining the bioactivity of chicken interferon alpha (ChIFN-α)

Author
Nguyen Thi Thanh Giang, Nguyen Dang Quan, Ho Quang Do
Tóm tắt

Quy trình xác định hoạt tính sinh học của interferon alpha gà (ChIFN-α) được xây dựng dựa trên quy trình xác định hiệu giá của interferon alpha 2. Các thông số chính sử dụng trong quy trình bao gồm: mật độ tế bào UMNSAH/ DF1 (dòng nguyên bào sợi phôi gà) là 4 ˟ 105 tế bào/ml (4 ˟ 104 tế bào/giếng/100 µl); virus sử dụng để đánh giá là NDV (Newcastle disease virus) liều 100 TCID50/0,1 ml. Kết quả thử nghiệm cho thấy, quy trình xác định hoạt tính sinh học của ChIFN-α có tính ổn định cao khi áp dụng hai loại virus khác nhau (NDV và VSV - Vesicular stomatitis virus). Kết quả đạt được có sai số nằm trong khoảng cho phép của Bộ Y tế (hiệu giá sai số cho phép nằm trong khoảng 70 - 150%).

Abstract

The procedure for determining bioactivity of chicken interferon-alpha (ChIFN-α) is based on the identification of 2-interferon-alpha2 titres. Main parameters defined in this process included: UMNSAH/DF1 cell density (chicken embryonic fibroblast line) was 4 ˟ 105 cells/ml (4 ˟ 104 cells/well/100 µl); Newcastle disease virus (NDV) was used at a dose of 100 TCID50 /0,1ml. The results showed that the procedure of bioactive test had high stability when applied on two different viruses (NDV and VSV - Vesicular stomatitis virus). The results were within the permitted error range of the Ministry of Health (the allowable difference of the error is within 70 - 150%).

Từ khoá / Keywords

Interferon alpha gà
hoạt tính sinh học
bệnh tích tế bào
liều gây nhiễm 50% tế bào thử nghiệm
Chicken interferon alpha
cytopathic effect
tissue culture infectious dose