• XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA RƠM VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI TRỒNG NẤM RƠM (Volvariella volvacea) TRONG BỊCH

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA RƠM VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI TRỒNG NẤM RƠM (Volvariella volvacea) TRONG BỊCH

Xem các bài khác
Số trang của bài
103-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA RƠM VÀ PHÂN TRÙN QUẾ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT, TĂNG HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI TRỒNG NẤM RƠM (Volvariella volvacea) TRONG BỊCH

Tên tác giả
Hồ Minh Hưng, Nguyễn Thị Ý Nhi, Trần Ngọc Hữu, Lê Vĩnh Thúc
Category
Monthly Journal
Title

Determination of the mixing ratio of paddy straw with vermicompost to enhance yield and economic efficiency in the cultivation of straw mushroom (Volvariella volvacea) in plastic bag

Author
Ho Minh Hung, Nguyen Thi Y Nhi, Tran Ngoc Huu, Le Vinh Thuc
Tóm tắt

Trồng nấm rơm trong bịch là mô hình mới và bổ sung phân trùn quế cho trồng nấm rơm sẽ nâng cao năng suất nấm rơm. Mục đích của nghiên cứu là xác định tỷ lệ phối trộn giữa rơm với phân trùn quế cho cải thiện năng suất nấm rơm và tăng hiệu quả kinh tế cho trồng nấm rơm trong bịch. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên có 4 nghiệm thức và 4 lần lặp lại. Các nghiệm thức thí nghiệm gồm: (i) đối chứng (không bổ sung phân trùn quế), (ii) rơm + 2% phân trùn quế, (iii) rơm + 4% phân trùn quế và (iv) rơm + 6% phân trùn quế. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ phối trộn 2% phân trùn quế trên bịch cho năng suất là 98,1 g nấm/bịch cao hơn so với các tỷ lệ phối trộn 4% phân trùn quế, 6% phân trùn quế. Bên cạnh đó, trồng nấm rơm trong bịch có phối trộn 2% phân trùn quế đạt hiệu quả kinh tế là 557 đồng/bịch.

Abstract

Cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea using vermicompost as a supplement in the plastic bag is considered a novel method to increase yield performance. This study aimed to identify the optimal mixture ratio of paddy straw with vermicompost for enhancing the yield and economic efficiency of straw mushroom cultivation in plastic bag. The experiment was conducted in randomized complete block design with 4 treatments and 4 replications, including (i) control (without vermicompost), (ii) paddy straw + 2% vermicompost, (iii) paddy straw + 4% vermicompost and (iv) paddy straw + 6% vermicompost. The results indicated that paddy straw supplemented with 2% vermicompost exhibited the highest yield performance (98.1 gram mushroom/bag) and improved economic efficiency (557 VND/bag).

Từ khoá / Keywords

Nấm rơm
phân Trùn quế
trồng nấm rơm trong bịch
tỷ lệ phối trộn
Straw mushroom
vermicompost
plastic bag
Economic efficiency