• XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BAO CHÙM QUẢ THÍCH HỢP CHO GIỐNG NHO ĂN TƯƠI NH01-152 TẠI NINH THUẬN

XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BAO CHÙM QUẢ THÍCH HỢP CHO GIỐNG NHO ĂN TƯƠI NH01-152 TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
93-97
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BAO CHÙM QUẢ THÍCH HỢP CHO GIỐNG NHO ĂN TƯƠI NH01-152 TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Phạm Văn Phước, Phan Văn Tiêu, Phan Công Kiên Nại Thanh Nhàn, Võ Minh Thư, Phạm Quốc Tý
Category
Monthly Journal
Title

Determination of suitable time for covering fruit of table grape variety NH01-152 in Ninh Thuan province

Author
Pham Van Phuoc, Phan Van Tieu, Phan Cong Kien, Nai Thanh Nhan, Vo Minh Thu, Pham Quoc Ty
Tóm tắt

Thí nghiệm về xác định thời điểm bao chùm quả thích hợp cho giống nho ăn tươi NH01-152 được bố trí theo phương pháp khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), gồm 4 công thức, 3 lần nhắc lại. Thời gian thực hiện thí nghiệm là vụ Hè Thu năm 2017 tại Ninh Thuận. Kết quả nghiên cứu đã xác định được thời điểm bao chùm nho sau khi đậu quả 35 và 45 ngày có tỷ lệ bệnh thán thư (3,3%) thấp hơn đối chứng (26,7%); cho năng suất thực thu từ 14,8 đến15,4 tấn/ha; mẫu mã sản phẩm đẹp; hiệu quả cao (lợi nhuận từ 720 đến 757 triệu đồng/ha/vụ). Đồng thời, sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thích hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Abstract

The experiment on determination of suitable time for covering fruit of table grape variety NH01-152 was arranged in completely randomized block design (CRBD). There were four treatments and three repetitions. Experimental execution time was in summer-autumn crop of 2017 in Ninh Thuan province. The results showed that fruit bunches were covered by bag at 35 and 45 days after fruitsetting, giving real yield from 14.8 to 15.4 tons/ha. The economic efficiency was highest (profit from 720 to 757 million VND/ha/crop). Simultaneously, the product appearance was beautiful, ensuring the quality, food hygiene and safety, suitable for consumer tastes.

Từ khoá / Keywords

Nho ăn tươi
giống nho NH01-152
bao quả
Ninh Thuận
Table grape
NH01-152 grape variety
fruit covering
Ninh Thuan province