XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH XƠ ĐEN TRÊN GIỐNG MÍT CHANGAI TẠI TIỀN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
51-59
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH XƠ ĐEN TRÊN GIỐNG MÍT CHANGAI TẠI TIỀN GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Huy Cường, Lê Thị Tưởng
Category
Monthly Journal
Title

Identification of the causative agent of bronzing disease on Changai jackfruit in Tien Giang province

Author
Nguyen Huy Cuong, Le Thi Tuong
Tóm tắt

Bệnh xơ đen xuất hiện phổ biến và gây hại nặng trên giống mít Changai tại Tiền Giang, gây thiệt hại từ 15 đến 30% sản lượng. Kết quả phân lập cho thấy vi khuẩn hiện diện trên tất cả các mẫu bệnh có hình que, gram âm, khuẩn lạc màu vàng. Bên cạnh đó, kết quả giải trình tự gen 16S-rDNA của vi khuẩn này bằng cặp mồi 27F và 1492R và so sánh với dữ liệu trên GenBank bằng công cụ BLAST cho thấy, vi khuẩn trên 5 mẫu bệnh được phân lập tương đồng với vi khuẩn Pantoea stewartii từ 99,69 đến 100%. Kết quả lây bệnh nhân tạo cho thấy, vi khuẩn Pantoea stewartii là tác nhân gây bệnh xơ đen trên giống mít Changai tại Tiền Giang với 100% quả mít biểu hiện triệu chứng giống với triệu chứng bệnh ngoài đồng ruộng sau 75 ngày lây bệnh.

Abstract

Bronzing disease is popular and causes severe damage to the Changai jackfruit variety in Tien Giang, causing a loss of 15 - 30% of total production. A bacterium species with rod-shaped, gram-negative, and yellow colonies was consistently isolated from all the tested samples. In addition, DNA sequencing of the 16S-rDNA gene amplified by primer 27F and 1492R of the five isolates was homologous to Pantoea stewartii bacteria from 99.69 - 100%. The results of artificial infection showed that Pantoea stewartii is the causative agent of bronzing disease on the Changai jackfruit variety in Tien Giang with 100% of fruits showing symptoms similar to those of the disease in the field after 75 days of infection.

Từ khoá / Keywords

Giống mít Changai
bệnh xơ đen
vi khuẩn Pantoea stewartii
tác nhân gây bệnh
Changai jackfruit variety
bronzing disease
Pantoea stewartii
causative agent