• XÁC ĐỊNH NẤM Phytopthora spp. GÂY BỆNH THỐI RỄ, CHẢY GÔM TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI CAO BẰNG

XÁC ĐỊNH NẤM Phytopthora spp. GÂY BỆNH THỐI RỄ, CHẢY GÔM TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI CAO BẰNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-92
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH NẤM Phytopthora spp. GÂY BỆNH THỐI RỄ, CHẢY GÔM TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI TẠI CAO BẰNG

Tên tác giả
Nguyễn Nam Dương, Hà Minh Thanh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ngô Thị Thanh Hường, Vũ Duy Minh, Hà Viết Cường, Phạm Bích Hiên
Category
Monthly Journal
Title

Identification of Phytophthora spp. causing root rot, gum disease of citrus in Cao Bang province

Author
Nguyen Nam Duong , Ha Minh Thanh, Nguyen Thi Bich Ngoc, Ngo Thi Thanh Huong, Vu Duy Minh,Ha Viet Cuong, Pham Bich Hien
Tóm tắt

Những năm gần đây cây ăn quả có múi là cây trồng thịnh hành và có giá trị kinh tế nhất của tỉnh Cao Bằng, tuy nhiên bệnh thối rễ, chảy gôm đã gây hại nghiêm trọng, làm giảm năng suất ở tất cả các vùng của tỉnh. Mục đích của nghiên cứu này là xác định loài và đặc điểm sinh học của tác nhân gây bệnh được phân lập từ các mẫu đất, rễ, mô cây cam, quýt, bưởi. Dựa vào đặc điểm hình thái của nấm, lây nhiễm nhân tạo, phân tích trình tự vùng ITS đã xác định được 3 loài nấm Phytophthora palmivora, Phytophthora nicotianae và Phytophthora citrophthora là nguyên nhân gây bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây ăn quả có múi tại Cao Bằng. Môi trường V8, CRA và PDA ở pH 6 - 7 thích hợp cho sinh trưởng, phát triển của cả 3 loài P. palmivora, P. nicotianae và P. citrophthora. Nhiệt độ thích hợp nhất cho sinh trưởng, phát triển của P. palmivora là ở 25oC , P. nicotinanae là 30oC và P. citrophthora là 20oC. Phạm vi pH thích hợp nhất cho sinh trưởng, phát triển của cả 3 loài là pH 5,0 - 6,0. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa học để tiếp tục nghiên cứu các biện pháp quản lý hiệu quả bệnh thối rễ, chảy gôm trên cây ăn quả có múi tại Cao Bằng.

Abstract

In recent years, Citrus spp. has been the most popular and economically valuable crop in Cao Bang province, however, root rot and gum disease have caused serious damage and reduced yield in all regions of the province. The purpose of this study was to identify and characterize the causal pathogen isolated from the soil, root and plant tissue samples of orange, mandarin and pomelo. Based on the morphological characteristics, artificial infection and the sequence analysis in the ITS region, 3 fungal species including Phytophthora palmivora, P. nicotianae and P. citrophthora were identified as the pathogens responsible for the root rot, gum disease on citrus in Cao Bang. The media V8, CRA and PDA at pH 6.0 - 7.0 were suitable for growth and development of all 3 species P. palmivora, P. nicotianae and P. citrophthora. The optimal temperature for the growth and development of P. palmivora was 25oC, for P. nicotinanae was 30oC, and for P. citrophthora was 20oC. The optimum pH for growth ranged from 5.0 - 6.0 with maximum growth at 5.5. The findings of the present study are the important scientific basis for further study on effective and sustainable management of the root rot, gum disease on citrus in Cao Bang province.

Từ khoá / Keywords

Cây ăn quả có múi
Phytophthora palmivora
Phytophthora nicotianae
Phytophthora citrophthora
bệnh thối rễ
chảy gôm
Citrus
Phytophthora citrophthora
Phytophthora palmivora
root rot
gum disease