• XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA HỆ THỐNG KHÍ CANH CHO NHÂN GIỐNG CÂY SẮN SẠCH BỆNH KHẢM LÁ

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA HỆ THỐNG KHÍ CANH CHO NHÂN GIỐNG CÂY SẮN SẠCH BỆNH KHẢM LÁ

Xem các bài khác
Số trang của bài
88-95
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ TỐI ƯU CỦA HỆ THỐNG KHÍ CANH CHO NHÂN GIỐNG CÂY SẮN SẠCH BỆNH KHẢM LÁ

Tên tác giả
Ngô Minh Dũng, Trương Thanh Hưng, Trần Thị Quý, Trần Thị Hương, Nguyễn Quang Thạch
Category
Monthly Journal
Title

Determination of optimized parameters of aeroponic system for propagation of cassava varieties free of Sri Lanka cassava mosaic virus

Author
Ngo Minh Dung, Truong Thanh Hung, Tran Thi Quy, Tran Thi Huong, Nguyen Quang Thach
Tóm tắt

Hiện nay, các giống sắn trong sản xuất đang bị nhiễm bệnh khảm lá do virus gây hại rất nghiêm trọng, do vậy việc nhân nhanh giống sắn sạch bệnh, đáp ứng cho nhu cầu của sản xuất là công việc cấp thiết. Trong nghiên cứu này, sử dụng hệ thống khí canh nhằm nhân nhanh giống sắn HN1 sạch bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đã xác định được các thông số tối ưu: EC ở mức 1.800 μS/cm, pH = 6,5 và chu kỳ phun (phun 30 giây nghỉ phun 15 phút) cho hệ số nhân giống cao (3,9 - 4,0 lần/tháng); đồng thời bổ sung chất điều hòa sinh trưởng αNAA nồng độ 10 ppm vào dung dịch dinh dưỡng của hệ thống khí canh khi ra cây đối với giống sắn HN1 sạch bệnh khảm thì cho tỷ lệ cây sống cao nhất.

Abstract

Currently, cassava varieties in production are infected with mosaic disease caused by Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV) very serious viruses, so the rapid propagation of disease-free cassava varieties of production is necessary. In this study, an aeroponics system was used to rapidly propagate the cassava variety HN1. The results showed that the optimal parameters: EC at 1800 μS/cm, pH = 6.5 and spray cycle (30 seconds spray, 15 minutes spray break) for high propagation (3.9-4.0 times per month), while adding conditioners growing αNAA at a concentration of 10 ppm in the nutrient solution of the aeroponics system at the time of flowering, HN1 cassava variety free of mosaic disease gave the highest survival.

Từ khoá / Keywords

Cây sắn
khí canh
nhân giống
bệnh khảm lá do virus
Manihot esulenta Crantz
aeroponics system
Propagation
leaf mosaic disease by virus