• XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ GIEO SẠ VÀ LƯỢNG PHÂN ĐẠM PHÙ HỢP CHO GIỐNG LÚA OM6976 TẠI NINH THUẬN

XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ GIEO SẠ VÀ LƯỢNG PHÂN ĐẠM PHÙ HỢP CHO GIỐNG LÚA OM6976 TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-43
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ GIEO SẠ VÀ LƯỢNG PHÂN ĐẠM PHÙ HỢP CHO GIỐNG LÚA OM6976 TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Lê Trọng Tình , Phan Công Kiên , Phạm Văn Phước , Phan Văn Tiêu, Nại Thanh Nhàn, Võ Minh Thư , Phạm Quốc Tý
Category
Monthly Journal
Title

Determination of seeding density and nitrogen fertilizer doses for OM6976 rice variety in Ninh Thuan

Author
Le Trong Tinh, Phan Cong Kien, Pham Van Phuoc, Phan Van Tieu, Nai Thanh Nhan, Vo Minh Thu, Pham Quoc Ty
Tóm tắt

Thí nghiệm xác định mật độ sạ và liều lượng phân đạm thích hợp cho giống lúa OM6976 tại Ninh Thuận được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2015/2016 và vụ Hè Thu 2016; cả hai thí nghiệm được bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD). Thí nghiệm mật độ sạ bố trí vụ Đông Xuân 2015/2016, gồm 4 mức mật độ 120, 160, 200 và 250 kg/ha; thí nghiệm phân đạm bố trí vụ Hè Thu 2016, gồm 4 mức 100, 120, 140 và 160 kg N/ha. Kết quả đã xác định được mật độ sạ thích hợp là 120 kg hạt/ha; liều lượng phân đạm thích hợp là 120 kg N/ha đối với giống lúa OM6976 trong điều kiện sản xuất tại Ninh Thuận.

Abstract

The experiments of seeding density and nitrogen fertilizer for OM6976 rice variety were conducted in the Winter - Spring crop season of 2015/2016 and the Summer - Autumn crop season of 2016 in Ninh Thuan and were designed in randomized complete block with three replications. The seeding density experiment was performed in Winter - Spring season of 2015/2016, including density of 120, 160, 200 and 250 kg seeds/ha; Nitrogen fertilizer dosage experiment was organized in Summer of 2016, including 4 doses of 100, 120, 140 and 160 kg N/ha. The results showed that the highest yield and economic efficiency were obtained at the treatments of 120 kg/ha with nitrogen fertilizer of 120 kg N/ha in Ninh Thuan province.

Từ khoá / Keywords

Giống lúa OM6976
mật độ sạ
Liều lượng phân đạm
OM6976 rice variety
seeding density
Nitrogen fertilizer dose