• XÁC ĐỊNH HỌ GEN MÃ HÓA ENZYME Methionin-s-sulfoxide reductaza Ở ĐẬU TƯƠNG (Glycine max)

XÁC ĐỊNH HỌ GEN MÃ HÓA ENZYME Methionin-s-sulfoxide reductaza Ở ĐẬU TƯƠNG (Glycine max)

Xem các bài khác
Số trang của bài
27-32
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH HỌ GEN MÃ HÓA ENZYME Methionin-s-sulfoxide reductaza Ở ĐẬU TƯƠNG (Glycine max)

Tên tác giả
Chu Đức Hà , Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Lý Thu , Lê Tiến Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Identification of the members of the methionine-S-sulfoxide reductase family in soybean (Glycine max)

Author
Chu Duc Ha, Nguyen Thi Kim Lien, Pham Thi Ly Thu, Le Tien Dung
Tóm tắt

Trong sinh giới, methionine sulfoxide, bao gồm 2 dạng Met-S-O và Met-R-O có thể được sửa chữa bởi hoạt động của 2 họ enzyme methionine-S-sulfoxide reductase (MSRA) và methionine-R-sulfoxide reductase (MSRB). Trong nghiên cứu này, 7 gen mã hóa họ enzyme MSRA ở đậu tương đã được xác định, trong đó có 3 cặp gen lặp (GmMSRA1/A6, GmMSRA2/A5 và GmMSRA4/A7). Phân tích in silico gợi ý rằng hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể có thể là cơ chế phát sinh chủ yếu của họ gen MSRA ở đậu tương. Tiếp theo, phân tích phả hệ cho thấy họ enzyme MSRA ở đậu tương được chia làm 2 nhóm chính với các đặc tính về cấu trúc và chức năng khác nhau. Cuối cùng, dựa trên dữ liệu microarray đã công bố, đã phát hiện thấy GmMSRA1/A6 bị kìm hãm khả năng biểu hiện trong khi biểu hiện của GmMSRA4 được tăng cường ở rễ của giống đậu tương mô hình Williams 82 trong điều kiện hạn.

Abstract

The oxidized forms of methionine, including Met-S-O and Met-R-O can be repaired by methionine-S-sulfoxide reductase (MSRA) and methionine-L-sulfoxide reductase (MSRB), respectively. Here, we reported the identification of 7 members of the MSRA gene family in soybean (Glycine max). Among them, 3 duplicated pairs (GmMSRA1/ A6, GmMSRA2/A5 and GmMSRA4/A7) were found. Our in silico analyses suggested that the expansion of MSRA gene family in soybean might be associated with multiple segmental duplication events. Next, GmMSRA family was phylogenetically classified into 2 distinguished groups, which differed essentially in characteristics and in the cysteine residues involved in catalysis and regeneration. Finally, the publicly microarray database revealed that the expressions of GmMSRA1/A6 and GmMSRA4 were repressed and induced in the root samples of Williams 82 soybean cultivar under drought stress, respectively.

Từ khoá / Keywords

Ôxi hóa methionine
methionine-S-sulfoxide reductase
ROS
hạn hán
Methionine oxidation
methionine-S-sulfoxide reductase
ROS
drought