• XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LYCOPENE VÀ BETA-CAROTENE TRONG DỊCH CÀ CHUA CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG THEO MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH NHỎ NHẤT TỪNG PHẦN TỪ CÁC THAM SỐ MÀU SẮC

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LYCOPENE VÀ BETA-CAROTENE TRONG DỊCH CÀ CHUA CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG THEO MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH NHỎ NHẤT TỪNG PHẦN TỪ CÁC THAM SỐ MÀU SẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
43-50
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LYCOPENE VÀ BETA-CAROTENE TRONG DỊCH CÀ CHUA CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG THEO MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH NHỎ NHẤT TỪNG PHẦN TỪ CÁC THAM SỐ MÀU SẮC

Tên tác giả
Phạm Ngọc Hưng, Lê Tuấn Phúc, Nguyễn Ngọc Viễn, Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Quốc Tuấn
Category
Monthly Journal
Title

Determination of Lycopene and beta-Carotene content in vacuum concentrated tomato juice by partial least squares regression model and color parameters

Author
Pham Ngoc Hung, Le Tuan Phuc, Nguyen Ngọc Vien, Nguyen Thi Thao, Hoang Quoc Tuan
Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm kiểm tra khả năng xác định hàm lượng Lycopene và β-Carotene trong dịch cà chua cô đặc thu được theo phương pháp cô đặc chân không với các tham số màu sắc thông qua mô hình hồi quy tuyến tính nhỏ nhất từng phần (PLS). Dịch cà chua trong quá trình cô đặc được thu thập, đo màu sắc trước khi xác định hàm lượng Lycopene và β-Carotene bằng các phương pháp hóa học. Từ các tham số màu sắc (L*, a*, b*, Hue, Chroma,…) và hàm lượng Lycopene và β-Carotene thu được tiến hành xây dựng các mô hình hồi quy. Kết quả cho thấy hệ số hồi quy của mô hình hồi quy PLS trong ước lượng hàm lượng Lycopene và β-Carotene từ tham số màu lần lượt là (0,922 và 0,946) tương ứng cho tập xác thực chéo. Như vậy, phương pháp dự đoán hàm lượng Lycopene và β-Carotene trong dịch cà chua có thể đạt được bằng phương pháp đo màu kết hợp mô hình hồi quy PLS.

Abstract

The aim of this study was to examine the ability to estimate the Lycopene and β-Carotene content in concentrated tomato juice by vacuum concentration method with color parameters through the partial least squares (PLS) regression model. Tomato juice in the process of concentration was collected, color measured before determining Lycopene and β-Carotene content by chemical methods. The regression models were built based on the color parameters (L*, a*, b*, Hue, Chroma, ...) and the obtained Lycopene and β-Carotene content. The results showed that the regression coefficient of the PLS between color variables and reference values of Lycopene and β-Carotene content were (0.922 and 0.946), respectively for the cross-validation set. Thus, the method of estimating Lycopene and β-Carotene content in tomato juice can be achieved by the colorimetric method combined with the PLS regression model.

Từ khoá / Keywords

Cà chua
cô đặc chân không
Lycopene
β-Carotene
Tomato
vacuum concentration
Lycopene
β-Carotene