• XÁC ĐỊNH GEN THƠM VÀ SỰ BIỂU HIỆN HƯƠNG THƠM CỦA CÁC DÒNG ĐỘT BIẾN PHÁT SINH TỪ GIỐNG LÚA TÁM DỰ VÀ TÁM THƠM ĐỘT BIẾN

XÁC ĐỊNH GEN THƠM VÀ SỰ BIỂU HIỆN HƯƠNG THƠM CỦA CÁC DÒNG ĐỘT BIẾN PHÁT SINH TỪ GIỐNG LÚA TÁM DỰ VÀ TÁM THƠM ĐỘT BIẾN

Xem các bài khác
Số trang của bài
9-17
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH GEN THƠM VÀ SỰ BIỂU HIỆN HƯƠNG THƠM CỦA CÁC DÒNG ĐỘT BIẾN PHÁT SINH TỪ GIỐNG LÚA TÁM DỰ VÀ TÁM THƠM ĐỘT BIẾN

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Dũng, Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Minh Công
Category
Monthly Journal
Title

Determination ò fgr gene and aroma expression of mutation lines derived from rice variety Tam Du and mutated rice variety Tam Thom

Author
Nguyen Xuan Dung, Nguyen Van Tiep, Nguyen Minh Cong
Tóm tắt

Sử dụng các chỉ thị phân tử SSR liên kết với locus kiểm soát hương thơm ở lúa (BADH2) để kiểm tra gen thơm của 24 dòng đột biến phát sinh từ giống lúa Tám Dự, 22 dòng đột biến phát sinh từ giống lúa Tám Thơm Đột Biến và 2 giống gốc. Kết quả cho thấy: 2 giống gốc và 44/46 dòng đột biến mang cặp gen lặn kiểm soát hương thơm fgrfgr (trừ 2 dòng đột biến TD38 và TD39) và đều cho gạo thơm ở các mức độ khác nhau (từ thơm đậm đến thơm rất nhẹ). Cùng một giống gốc hoặc một dòng đột biến mang cặp gen lặn fgrfgr nhưng được gieo trồng ở 6 tỉnh và thành phố khác nhau thì cho mức độ hương thơm khác nhau (ở Hải Hậu - Nam Định có chỉ số hương thơm cao nhất). Gạo vụ Mùa thơm hơn gạo vụ Xuân; gạo từ lúa thu hoạch khi chín 80% thơm hơn từ lúa được thu hoạch khi chín toàn phần  100%). Các dòng đột biến TD4, TD9, TD22 và TD27 cho gạo thơm bằng hoặc đậm hơn so với giống gốc khi gieo trồng ở một số địa điểm; các dòng ĐB5, ĐB7, ĐB18 có hương thơm tương tự giống gốc.
 

Abstract

Using SSR markers linked to the locus conferring aroma (BADH2) to test the aromatic genes of 24 mutant lines derived from Tam Du varieties; 22 mutant lines derived from mutated Tam Thom variety and two original varieties. The results showed that the two original varieties and 44/46 mutant lines carry the genes conferring scent fgr fgr (except two mutated lines TD38 and TD39) and had aromatic hulled grains with different degree (from highly scented to slightly scented). The same original variety or a mutant line carrying recessive gene fgr fgr, but cultivated in 6 different provinces and cities had different scent degree (Hai Hau, Nam Dinh had the highest scent degree). Hulled grains from summer cultivated rice varieties were more scented than those from spring cultivated ones; hulled grains of 80% ripened paddy were more scented than those of fully ripening (100%). Hulled grains of mutant lines TD4, TD9, TD22 and TD27 had scent equal or stronger than that of original varieties when cultivated in some places; the lines ĐB5, ĐB7 and ĐB18 had the same scent as the original ones.
 

Từ khoá / Keywords

Gen thơm fgrfgr
dòng đột biến
giống lúa đặc sản
vụ Xuân
vụ Mùa
Aromatic gene fgr fgr
mutant lines
specialty rice variety
spring crop season
summer crop season