• XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN Streptomyces variegatus NN1 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁNG NẤM Aspergillus flavus GÂY BỆNH TRÊN CAM QUÝT

XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN Streptomyces variegatus NN1 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁNG NẤM Aspergillus flavus GÂY BỆNH TRÊN CAM QUÝT

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-81
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN Streptomyces variegatus NN1 NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁNG NẤM Aspergillus flavus GÂY BỆNH TRÊN CAM QUÝT

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Hoàng Anh, Cấn Thị Mai Hương
Category
Monthly Journal
Title

Determination of culture conditions for Streptomyces variegatus NN1 to improve anti-fungal effect on Aspergillus flavus causing disease on Citrus fruits

Author
Nguyen Xuan Canh, Le Hoang Anh, Can Thi Mai Huong
Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp của chủng xạ khuẩn Streptomyces variegatus NN1 nhằm nâng cao hiệu quả kháng nấm Aspergillus flavus gây bệnh trên cam quýt. Các thí nghiệm được thiết kế và thực hiện tập trung vào nghiên cứu đánh giá khả năng sinh chất kháng nấm trong các điều kiện lên men khác nhau của chủng xạ khuẩn Streptomyces variegatus NN1. Kết quả thu được cho thấy môi trường tối ưu cho sự lên men là môi trường A4-H, thời gian sinh chất kháng nấm nhiều nhất là sau 5 ngày trong điều kiện nuôi lắc 200 vòng/phút, pH 7 - 8, nhiệt độ 30 - 35o C, tỷ lệ thể tích môi trường nuôi/thể tích bình nuôi cấy khoảng 10%. Khi áp dụng các điều kiện trên trong nuôi cấy thu sinh khối chủng xạ khuẩn Streptomyces variegatus NN1 cho thấy cam quýt sau khi được phun dịch xạ khuẩn đã hạn chế được khả năng bị tấn công bởi nấm Aspergillus flavus.

Abstract

This study aimed to determine appropriate culture conditions for Streptomyces variegatus NN1 for improving antifungal effect on Aspergillus flavus causing disease on citrus fruits. The experiments were designed and focused on evaluation of producing antibiotics ability of Streptomyces variegatus NN1 under different fermentation conditions. The results showed that the optimal medium for fermentation was A4-H, pH 7 - 8; the best temperature was at 30 - 35o C and the ratio of culture volume/vessel volume was 10%. Then the culture medium was shaken with speed of 200 rpm. The time for Streptomyces variegatus NN1 producing the most antifungal agents was after 5 shacking days. After using above conditions, the inhibition of NN1 strain to A. flavus was tested and it showed a strong antifungal activity.

Từ khoá / Keywords

Aspergillus flavus
Streptomyces variegatus
xạ khuẩn
Aspergillus flavus
Streptomyces variegatus
actinomyces