• ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO TRONG NHÂN GIỐNG HOA CÚC CỔ HỒNG TÚ KIỀU (Chrysanthemum sp.)

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO TRONG NHÂN GIỐNG HOA CÚC CỔ HỒNG TÚ KIỀU (Chrysanthemum sp.)

Xem các bài khác
Số trang của bài
40-46
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY IN VITRO TRONG NHÂN GIỐNG HOA CÚC CỔ HỒNG TÚ KIỀU (Chrysanthemum sp.)

Tên tác giả
Vũ Xuân Dương, Vũ Xuân Nho, Nguyễn Quang Trung, Cù Văn Đông, Hà Thị Tâm Tiến, Phạm Thanh Loan
Category
Monthly Journal
Title

Application of in vitro culture technology in propagating Hong tu kieu (Chrysanthemum sp.)

Author
Vu Xuan Duong, Vu Xuan Nho, Nguyen Quang Trung, Cu Van Dong, Ha Thi Tam Tien, Pham Thanh Loan
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, giống cúc cổ Hồng tú kiều được nhân giống bằng phương pháp in vitro. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các đoạn chồi được khử trùng bằng H2O2 15% trong 5 phút và HgCl2 0,1% trong 7 phút, nuôi cấy trong môi trường MS bổ sung 3% sucrose, 10% nước dừa, 7,0 g/L agar (môi trường cơ sở) và 0,2 mg/L α-NAA cho tỷ lệ mẫu sống đạt cao nhất (74,44%). Hệ số nhân chồi đạt cao nhất (6,06 lần), chiều cao chồi đạt cao nhất (2,28 cm) và số lá/chồi đạt cao nhất (6,94 lá) trên môi trường cơ sở bổ sung 1,0 mg/L BAP và 0,2 mg/L α-NAA. Môi trường cơ sở bổ sung 1,0 mg/L α-NAA là môi trường thích hợp nhất để ra rễ, tỷ lệ cây ra rễ đạt 100%; số rễ/chồi là 8,16 rễ; chiều dài rễ là 3,07 cm; chiều cao chồi là 4,52 cm và số lá/chồi là 7,61 lá. Giá thể ra cây thích hợp nhất gồm 50% đất phù sa + 50% trấu hun; tỷ lệ cây sống đạt 99,44%, động thái tăng trưởng chiều cao cây là 1,82 cm và động thái tăng trưởng số lá là 1,23 lá sau 4 tuần trong nhà lưới.

Abstract

In this study, the ancient chrysanthemum variety Hong tu kieu was propagated by in vitro culture technique. The results showed that shoot segments were sterilized with 15% H2O2 for 5 minutes and with 0.1% HgCl2 for 7 minutes, cultured in Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with 3% sucrose, 10% coconut milk, 7.0 g/L agar (base medium) and 0.2 mg/L α-NAA, the highest survival rate was recorded at 77.44%. The shoot multiplication coefficient reached the highest (6.06 times), the shoot height was also the highest (2.28 cm) and the number of leaves/buds reached the highest (6.94 leaves) on the supplemented base medium 1.0. mg/L BAP and 0.2 mg/L α-NAA. The base medium supplemented with 1.0 mg/L α-NAA was the most suitable medium for rooting, the rooting rate reached 100%, the number of roots/shoot was 8.16, the root length was 3.07 cm, the shoot height was 4.52 cm and number of leaves/shoot was 7.61. The best acclimatization substrate consisted of 50% alluvial soil and 50% of rice husk ash; the survival rate of plantlets was 99.44%, the height of plantlets increased 1.82 cm and the number of leaves increased by 1.23 in 4 weeks in the net house.

Từ khoá / Keywords

Hoa cúc Hồng tú kiều
nhân giống
nuôi cấy in vitro
Hong tu kieu
Propagation
in vitro culture