ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-7
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TRONG CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI

Tên tác giả
Đặng Ngọc Hạ, Nguyễn Đức Thành, Lương Văn Vàng, Vũ Hoài Sơn, Vũ Xuân Long
Category
Monthly Journal
Title

Application of double haploid technology on hybrid maize breeding

Author
Dang Ngoc Ha, Nguyen Duc Thanh Luong Van Vang, Vu Hoai Son, Vu Xuan Long
Tóm tắt

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kích tạo đơn bội trong chọn tạo giống ngô lai được thực hiện từ năm 2015 đến năm 2019. Qua đánh giá đặc tính nông sinh học của 217 dòng ngô đơn bội kép (kết quả dự án sản xuất giống ngô lai), đã lựa chọn được 16 dòng có nhiều đặc tính nông sinh học tốt, năng suất > 30 tạ/ha. Khảo sát đánh giá các tổ hợp lai được tạo ra từ các dòng ngô đơn bội kép đã chọn được 04 tổ hợp lai đơn (LVN399, VS89, LVN228 và LVN268) năng suất đạt từ 12 - 13 tấn/ha trong điều kiện thâm canh và 8 đến 10 tấn/ha trong điều kiện nước trời với khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, ổn định và thích ứng rộng. Hai giống ngô lai đơn: Thịnh Vượng 9999 (LVN399) và VS89 đã được công nhận là giống cây trồng mới theo Quyết định số: 5052/QĐ-BNN-TT ngày 30/12/2019 và 4632/ QĐ-BNN-TT ngày 3/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Giống Thịnh Vượng 9999 đã được Viện Nghiên cứu Ngô chuyển nhượng bản quyền tác giả cho Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố.

Abstract

Study on application of double haploid technology in hybrid maize breeding was carried out from 2015 to 2019. 16 DH lines with good agrobiological characteristics and high yield (the yield more than 3 tones ha-1) were selected from the evaluation of 217 double haploid lines (DH lines). Four promising single maize hybrids, namely LVN399, VS89, LVN228 and LVN268 were identified as good performance of insect and disease resistance, wide adaptation, stability and yield of 12 - 13 tons/ha in the intensive cultivation and 8 - 10 tons/ha under rain-fed condition. Two single maize hybrids named Thinh Vuong 9999 (LVN399) and VS89 were tested for commercial production purpose according to the Decision number 5052/QĐ-BNN-TT on December 30th, 2019 and 4632/ QĐ-BNN-TT on December 3rd of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The patent of Thinh Vuong 9999 single maize hybrid was transferred to Nha Ho Seed Joint Stock Company by Maize Research Institute.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
công nghệ kích tạo đơn bội
cây kích tạo đơn bội
đơn bội kép
dòng ngô đơn bội kép
maize
double haploid technology
double haploid
double haploid maize line