• ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHỌN GIỐNG LÚA CÓ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP TRÊN QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO OM6976/JASMINE 85//OM6976

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHỌN GIỐNG LÚA CÓ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP TRÊN QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO OM6976/JASMINE 85//OM6976

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ CHỌN GIỐNG LÚA CÓ HÀM LƯỢNG AMYLOSE THẤP TRÊN QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO OM6976/JASMINE 85//OM6976

Tên tác giả
Hồ Văn Được, Nguyễn Thị Lang, Bùi Phước Tâm , Phạm Thị Bé Tư
Category
Monthly Journal
Title

Application of molecular marker for rice breeding with low amylose content in the backcross population of OM6976/Jasmine 85//OM6976

Author
Ho Van Duoc, Nguyen Thi Lang, Bui Phuoc Tam, Pham Thi Be Tu
Tóm tắt

Chiến lược chọn tạo giống lúa phẩm chất liên quan mật thiết đến hàm lượng amylose thấp. Phương pháp chọn tạo giống nhờ vào chỉ thị phân tử là phương pháp hiện đại đạt được nhiều thành công qua nhiều nghiên cứu trên cây lúa. Trong nghiên cứu này, 71 giống lúa cao sản được đánh giá về hàm lượng amylose, năng suất và thành phần năng suất và chọn ra cá thể tốt nhất để thực hiện lai hồi giao. OM6976, giống lúa có năng suất cao, được chọn làm mẹ và Jasmine 85, giống lúa có hàm lượng amylose thấp, được chọn làm bố. Các cá thể con lai được lai hồi giao và chọn lọc liên tục qua các thế hệ kết hợp với phương pháp sử dụng chỉ thị phân tử đến thế hệ BC4 . 41 chỉ thị phân tử được sử dụng để đánh giá đa dạng di truyền của giống bố mẹ, trong đó, 1 chỉ thị phân tử (Wx) đánh dấu gen quy định hàm lượng amylose và 4 chỉ thị (RM420, RM162, RM256 và RM257) liên quan đến tính trạng năng suất và thành phần năng suất cho kết quả đa hình. Ở thế hệ BC4 F3 , 10 dòng cho hàm lượng amylose thấp từ 17,5 - 20,6%. Trong đó, 4 dòng ưu tú là dòng D75, D131, D142 và D150 vừa có hàm lượng amylose thấp và vừa cho năng suất cao.

Abstract

The strategy of selecting quality rice cultivars is closely related to low amylose content. The breeding method using the molecular markers is a modern method that has been successful in many previous researches on rice. In this study, 71 high yielding rice varieties were evaluated for amylose content, yield and yield components, and the best individuals were selected for the backcrossing. OM6976, the high yielding variety was selected as a recipient (mother) and Jasmine 85, the low amylose variety was chosen as donor (father). Progeny plants have been continuously backcrossed and selected through generations combined with the use of molecular markers to the BC4 generation. 41 molecular markers were used to evaluate the genetic diversity of parental varieties in which a molecular marker (Wx) marked the gene for amylose content and four markers (RM420, RM162, RM256 and RM257) related to yield and yield components for results of polymorphism. In the BC4F3 generation, 10 lines had low amylose content of 17.5 - 20.6%. Of these, the four best lines including D75, D131, D142 and D150 had low amylose content and high yield.

Từ khoá / Keywords

lúa
amylose
lai hồi giao
chỉ thị phân tử
năng suất
con lai
rice
amylose
backcrossing
marker
yield
progeny