• TUYỂN CHỌN CHẤT KÍCH KHÁNG CÓ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH TÍNH KHÁNG CHỐNG LẠI BỆNH VÀNG LÙN TRÊN CÂY LÚA

TUYỂN CHỌN CHẤT KÍCH KHÁNG CÓ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH TÍNH KHÁNG CHỐNG LẠI BỆNH VÀNG LÙN TRÊN CÂY LÚA

Xem các bài khác
Số trang của bài
81-91
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TUYỂN CHỌN CHẤT KÍCH KHÁNG CÓ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH TÍNH KHÁNG CHỐNG LẠI BỆNH VÀNG LÙN TRÊN CÂY LÚA

Tên tác giả
Ngô Thành Trí, Phạm Văn Kim
Category
Monthly Journal
Title

Selection of inducers with an ability to induce systemic acquired resistance against rice grassy stunt disease in rice plants

Author
Ngo Thanh Tri, Pham Van Kim
Tóm tắt

Thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện nhà lưới nhằm tuyển chọn chất kích kháng có khả năng kích thích tính kháng chống lại bệnh vàng lùn trên cây lúa. Chất kích kháng được xử lý bằng biện pháp ngâm hạt và kết hợp phun qua lá. Nồng độ Rice grassy stunt virus (RGSV) trong cây lúa được xác định bằng phân tích ELISA gián tiếp. Kết quả cho thấy trong số chất kích kháng thử nghiệm để tạo nên kích kháng chống lại bệnh vàng lùn, clorua đồng (0,05 mM) và axít oxalic (0,5 mM) được xác định là hiệu quả nhất trong việc làm giảm bệnh vàng lùn trên cây lúa. Kết quả ELISA cho thấy nồng độ RGSV trong cây lúa xử lý với clorua đồng (0,05 mM) hoặc axít oxalic (0,5 mM) giảm có ý nghĩa so với đối chứng (đối chứng nhiễm bệnh). Ngoài ra, xử lý clorua đồng (0,05 mM) và axít oxalic (0,5 mM) cho thấy gia tăng có ý nghĩa về tỉ lệ chồi hữu hiệu, tỉ lệ bông trỗ thoát, chiều dài bông lúa, tỉ lệ hạt chắc và trọng lượng hạt chắc so với đối chứng nhiễm bệnh, đồng thời tương đương so với đối chứng khỏe. Ảnh hưởng nồng độ khác nhau của clorua đồng (0,025; 0,05 và 0,1 mM) và axít oxalic (0,25; 0,5 và 1 mM) cho thấy clorua đồng (0,05; 0,1 mM) và axít oxalic (0,5; 1 mM) đều tạo nên kích kháng chống lại bệnh vàng lùn tương đương nhau. Do đó, clorua đồng (0,05 mM) và axít oxalic (0,5 mM) cần được chọn để cung cấp nguồn chất kích kháng tốt cho việc quản lý bệnh vàng lùn bằng biện pháp kích kháng trên cây lúa.

Abstract

Experiments were conducted in a net house condition, aiming for the selection of inducers to induce systemic acquired resistance (SAR) against rice grassy stunt disease (RGSD) in rice plants. The inducers were applied by seed soaking and combined with foliar spraying. Rice grassy stunt virus (RGSV) concentration in rice plants was determined by indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The results showed that among the inducers used for the induction of SAR against RGSD in rice plants, copper chloride (0.05 mM) and oxalic acid (0.5 mM) were identified to be the most effective in reducing RGSD. The ELISA assay demonstrated that RGSV concentration significantly reduced in rice plants treated with copper chloride (0.05 mM) or oxalic acid (0.5 mM) compared with the control (infected control). In addition, treatment with copper chloride (0.05 mM) or oxalic acid (0.5 mM) significantly increased the percentage of fertile tillers, percentage of flowering, length of rice panicle, percentage of filled grain, and grain weight compared with the infected control, and equivalent to the healthy control. Effects of different concentrations of copper chloride (0.025; 0.05 and 0.1 mM) and oxalic acid (0.25; 0.5 and 1 mM) showed that concentrations of copper chloride (0.05; 0.1 mM) and oxalic acid (0.5; 1 mM) inducing SAR against RGSD were similar. Therefore, copper chloride (0.05 mM) and oxalic acid (0.5 mM) need to be selected to offer a good source of inducers for RGSD management by inducing SAR in rice plants.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
bệnh vàng lùn
RGSV
chất kích kháng
kích kháng
Rice plant
rice grassy stunt disease
RGSV
inducers
systemic acquired resistance