TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG LÚA CHỊU MẶN CHO VÙNG LÚA TÔM TỈNH KIÊN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-12
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TUYỂN CHỌN CÁC GIỐNG LÚA CHỊU MẶN CHO VÙNG LÚA TÔM TỈNH KIÊN GIANG

Tên tác giả
Phạm Trung Kiên, Trần Anh Thái, Nguyễn Khắc Thắng, Nguyễn Hữu Minh, Dương Hoàng Sơn, Huỳnh Văn Nghiệp, Trần Đình Giỏi
Category
Monthly Journal
Title

Selection of salt-tolerant rice varieties for shrimp-rice cultivation area of Kien Giang province

Author
Pham Trung Kien, Tran Anh Thai, Nguyen Khac Thang, Nguyen Huu Minh, Duong Hoang Son, Huynh Van Nghiep, Tran Dinh Gioi
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tuyển chọn các giống lúa chịu mặn cho năng suất, chất lượng cao, thích nghi với điều kiện canh tác vùng lúa tôm ven biển phía Tây đồng bằng sông Cửu Long. Hai mươi bảy giống lúa được sử dụng để đánh giá tính chịu mặn ở giai đoạn mạ trong dung dịch Yoshida với 2 nồng độ muối là 6‰ và 8‰. Các giống lúa chịu mặn tốt được lựa chọn cho khảo nghiệm tại hai huyện An Biên và An Minh, đồng thời tiến hành đánh giá phẩm chất gạo để tuyển chọn các giống lúa vừa chịu mặn vừa năng suất, chất lượng cao cho vùng lúa tôm ven biển phía Tây thuộc tỉnh Kiên Giang. Kết quả lựa chọn được 19 giống lúa chống chịu mặn tốt đưa vào khảo nghiệm ở 2 huyện An Biên và An Minh, qua đó xác định được 3 giống lúa là OM18, OM429 và OM242 cho năng suất cao 3,7 - 4,0 tấn/ha ở An Minh tới 5,2 - 6,6 tấn/ha ở An Biên, phẩm chất tốt (không bạc bụng, hàm lượng amylose từ 16 - 17%) thích hợp cho canh tác lúa trong mô hình lúa tôm tại địa phương.

Abstract

The study was conducted to select salt-tolerant rice varieties with high yield and good grain quality, adapted to the farming conditions in Western coastal area of the Mekong Delta. Twenty-seven rice varieties were used to evaluate the salt tolerance at the seedling stage in Yoshida solution at two salt concentrations of 6‰ and 8‰. Good salttolerant rice varieties were selected for testing in two districts of An Bien and An Minh, at the same time, rice quality assessment was conducted to select salt-tolerant, high-yield and good quality rice varieties for shrimp-rice areas of western coast of Kien Giang province. As a result, 19 salt tolerant rice varieties were selected for the trail in An Bien and An Minh districts; of which, 3 salt tolerant rice varieties including OM18, OM429 and OM242 were identified to have high yield of 3.7 - 4.0 tons/ha in An Minh to 5.2 - 6.6 tons/ha in An Bien, and good quality (without chalkiness, amylose content from 16 - 17%), suitable for rice cultivation in the shrimp-rice model in Kiên Giang province.

Từ khoá / Keywords

Các giống lúa chịu mặn
tuyển chọn
vùng lúa tôm
Salt-tolerant rice varieties
selection
shrimp-rice cultivation area