• TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM (Ananas comosus L.) TẠI XÃ VĨNH VIỄN A, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM (Ananas comosus L.) TẠI XÃ VĨNH VIỄN A, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
100-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÍNH CHẤT HÓA HỌC ĐẤT PHÈN TRỒNG KHÓM (Ananas comosus L.) TẠI XÃ VĨNH VIỄN A, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG

Tên tác giả
Trần Kim Anh, Trần Ngọc Hữu , Lưu Thị Yến Nhi , Võ Thị Bích Thủy , Lý Ngọc Thanh Xuân, Nguyễn Quốc Khương
Category
Monthly Journal
Title

Invesigation of chemical properties of acid sulfate soil growing pineapple (Ananas comosus L.) in Vinh Vien A commune, Long My district, Hau Giang province

Author
Tran Kim Anh, Tran Ngoc Huu, Luu Thi Yen Nhi, Vo Thi Bich Thuy, Ly Ngoc Thanh Xuan, Nguyen Quoc Khuong
Tóm tắt

Khóm được xem là cây trồng chủ lực để cải thiện kinh tế người dân vùng đất phèn tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các đặc tính hóa học đất phèn vùng chuyên canh tác khóm. Mẫu đất được thu ở tầng 0 - 20 cm trên 21 ruộng khóm thuộc xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Kết quả phân tích cho thấy độ chua của đất trồng khóm được xác định ở ngưỡng rất cao. Hàm lượng đạm tổng số trong đất ở mức trung bình và hàm lượng lân tổng số thuộc nhóm thấp. Tuy nhiên, hàm lượng lân dễ tiêu được phân loại ở mức cao. Hàm lượng trung bình của độc chất nhôm là 10,56 meq Al3+/100 g và Fe2+ là 199,1 mg/kg. Thành phần lân khó tan gồm Al-P, Fe-P và Ca-P dao động lần lượt là 10,9 - 229,3; 42,9 - 766,4 và 2,2 - 37,7 mg/kg. Bên cạnh đó, khả năng trao đổi cations của đất và hàm lượng chất hữu cơ trong đất ở mức thấp và trung bình, theo cùng thứ tự. Năng suất khóm tương quan nghịch với tuổi liếp của đất trồng khóm (r = 0,8997).

Abstract

Pineapple is considered as a key crop to improve the economy of people in Vinh Vien A commune, Long My district, Hau Giang province. The study was carried out to determine the chemical properties of acid sulfate soil in areas of pineapple cultivation. Soil samples from 0 - 20 cm depth of 21 pineapple fields were collected in Vinh Vien A commune, Long My district, Hau Giang province. The results of the analysis showed that the acidity of the soil growing pineapple was very high. Total nitrogen content was medium and the total phosphate content belonged to the low group. However, the available phosphorus content was classified at high level. The average concentration of exchangeable aluminum was 10.56 meq Al3+ 100 g-1, and ferrous content was 199.1 mg Fe2+ kg-1. The mean concentration of insoluble phosphorus fraction including P-Al, P-Fe and P-Ca ranged 10.9 - 229.3, 42.9 - 766.4 and 2.2 - 37.7 mg kg-1, respectively. Besides, the cation exchangeable capacity was assessed at low level and the organic matter content was determined at medium concentration. There was a negative correlation between pineapple yield and bed age (r = 0.8997).

Từ khoá / Keywords

đất phèn
đặc tính hóa học đất
Cây Khóm
dinh dưỡng
acid sulfate soil
chemical properties of soil
Pineapple
nutrition