• THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA THƯỜNG XUYÊN KHÔ HẠN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA THƯỜNG XUYÊN KHÔ HẠN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
66-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA THƯỜNG XUYÊN KHÔ HẠN TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Tên tác giả
Phan Công Kiên, Phan Văn Tiêu, Phạm Văn Phước, Võ Minh Thư, Đỗ Tỵ, Nguyễn Thị Liễu, Đoàn Thanh Mạnh, Nguyễn Hải, Hồ Thị Xuân Quỳnh
Category
Monthly Journal
Title

Current status and production efficiency of some crops grown on frequently dry rice land in Tanh Linh and Duc Linh districts, Binh Thuan province

Author
Phan Cong Kien, Phan Van Tieu, Pham Van Phuoc, Vo Minh Thu, Do Ty, Nguyen Thi Lieu, Doan Thanh Manh, Nguyen Hai, Ho Thi Xuan Quynh
Tóm tắt

Khảo sát thực trạng sản xuất và thử nghiệm một số cơ cấu cây trồng trên vùng đất lúa thường xuyên khô hạn được thực hiện tại các huyện Tánh Linh và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp điều tra khảo sát và thực nghiệm mô hình từ năm 2020 - 2022. Kết quả khảo sát cho thấy, trên vùng đất lúa thường xuyên khô hạn, một phần diện tích lúa đã được chuyển dịch sang trồng các cây trồng cạn như cây ngô, dưa hấu, ớt, đậu phộng, bí đỏ, khoai lang, cỏ chăn nuôi. Kết quả thực nghiệm đã xác định một số cơ cấu cây trồng: 1) Đậu phộng - ngô lai - cây lúa;2) Dưa hấu - ngô sinh khối - cây lúa; và 3 Cỏ chăn nuôi - cỏ chăn nuôi - cỏ chăn nuôi đạt hiệu quả sản xuất cao từ 61,9 - 107,3 triệu đồng/ha/năm, vượt so với đối chứng từ 4,1 đến 80,3% ở cả 2 vùng Tánh Linh và Đức Linh tỉnh Bình Thuận.

Abstract

Surveying the current status and testing some crop structures on the frequently dry rice land was carried out in Tanh Linh and Duc Linh districts, Binh Thuan province. The study was carried out by surveying method and experimental model from 2020 to 2022. The results showed that, on the frequently dry rice land, a part of the rice area has been converted to growing upland crops such as maize, watermelon, chili, peanut, pumpkin, sweet potato and livestock grass. Experimental results identified a number of crop structures: 1) Peanut – Hybrid maize - Rice; 2) Watermelon - Biomass corn - Rice; and 3) Livestock grass - Livestock grass with high production efficiency from 61.9 - 107.3 million VND/ha/year; 4.1 - 80.3% higher than the control in both Tanh Linh and Duc Linh districts, Binh Thuan province.

Từ khoá / Keywords

Đất lúa khô hạn
cơ cấu cây trồng
Chuyển đổi
Dry rice land
crop structure
conversion