• THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

Xem các bài khác
Số trang của bài
113-119
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

Tên tác giả
Vũ Văn Đoàn, Trịnh Văn Tuấn và Bùi Quang Duẩn
Category
Monthly Journal
Title

Current status and solutions to improve the participation of cooperatives in One Commune, One Product program

Author
Vu Van Doan, Trinh Van Tuan, Bui Quang Duan
Tóm tắt

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đây là Chương trình được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kinh nghiệm từ phong trào OVOP của Nhật Bản, Chương trình OTOP của Thái Lan và Chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Chủ thể tham gia thực hiện Chương trình gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Trong đó, hợp tác xã là chủ thể được ưu tiên, khuyến khích tham gia Chương trình. Tuy nhiên, đánh giá hiện trạng tham gia của các hợp tác xã tại Hà Nam, Nghệ An và Quảng Trị năm 2019 cho thấy, do gặp nhiều nhiều khó khăn nên các hợp tác xã và sản phẩm của hợp tác xã chưa đạt kết quả cao khi tham gia Chương trình này. Để tăng cường sự tham gia của hợp tác xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, hướng dẫn, thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Các cơ quan cấp trung ương và các địa phương tiếp tục ban hành các cơ chế chính sách cụ thể để thực hiện những giải pháp nhằm tạo ra được các sản phẩm hàng hóa có giá trị, được thị trường đón nhận, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm OCOP thành hàng hóa có thương hiệu, có chất lượng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Bài viết này tổng hợp một số kết quả hiện trạng tham gia, khó khăn gặp phải và đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của hợp tác xã vào Chương trình OCOP

Abstract

One Commune, One Product program (OCOP Program) contributes to economic restructuring, improving living standards and income for people and effectively implementing the criteria group “Economy and production organization” in the set of national criteria for new rural communes. The program was built on the basis of combining experiences from Japanese OVOP movement, OTOP Program of Thailand and OCOP Program of Quang Ninh Province. Participants of the Program include small and medium-sized enterprises, cooperatives, cooperative groups, registered production households, in which cooperatives are the priority subjects and encouraged to participate in the Program. However, the assessment of the current state of cooperatives in Ha Nam, Nghe An and Quang Tri in 2019 showed that due to many difficulties, cooperatives and cooperative products had not achieved high results when participating in this Program. To enhance the participation of cooperatives, it is necessary to promote the propaganda, training, training, consulting, supporting cooperatives to upgrade and perfect products according to OCOP product standards, instructions, carrying out trade promotion activities to enhance the value of OCOP products. Central and local agencies continue to promulgate specific policies and mechanisms to implement solutions to create valuable products that are well received and improve the quality of OCOP products, turn OCOP products into branded, quality and safe products for consumers. This article summarizes some results of the current situation of participation, difficulties and propose solutions to enhance the participation of cooperatives in the OCOP Program.

Từ khoá / Keywords

Hợp tác xã
chương trình mỗi xã một sản phẩm
sự tham gia
giải pháp
Cooperatives
one commune one product program
participation
solutions