• THIẾT KẾ MỒI NHẬN BIẾT GEN ỨNG VIÊN (CANDIDATE GENE) KHÁNG ĐẠO ÔN Pik-p Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM VÀ ỨNG DỤNG TRONG LAI TẠO GIỐNG

THIẾT KẾ MỒI NHẬN BIẾT GEN ỨNG VIÊN (CANDIDATE GENE) KHÁNG ĐẠO ÔN Pik-p Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM VÀ ỨNG DỤNG TRONG LAI TẠO GIỐNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-9
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THIẾT KẾ MỒI NHẬN BIẾT GEN ỨNG VIÊN (CANDIDATE GENE) KHÁNG ĐẠO ÔN Pik-p Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM VÀ ỨNG DỤNG TRONG LAI TẠO GIỐNG

Tên tác giả
Trần Thị Thúy, Nguyễn Thúy Điệp, Nguyễn Trường Khoa , Nguyễn Thị Phương Đoài, Kiều Thị Dung, Nguyễn Thị Ly , Nguyễn Thị Trang , Nguyễn Thái Dương , Trần Đăng Khánh , Khuất Hữu Trung
Category
Monthly Journal
Title

Designing primers for identification of Pik-p in Vietnamese local rice varieties and their application in rice breeding

Author
Tran Thi Thuy, Nguyen Thuy Diep, Nguyen Truong Khoa, Thi Phuong Doai1 , Kieu Thi Dung, Nguyen Thi Ly, Nguyen Thi Trang, Nguyen Thai Duong, Tran Dang Khanh, Khuat Huu Trung
Tóm tắt

Bệnh đạo ôn gây ra bởi nấm Magnaporthe oryzae gây thiệt hại đến năng suất của nhiều giống lúa ở Việt Nam và trên thế giới. Chiến lược phát triển giống lúa kháng đạo ôn là rất cần thiết trong công tác bảo vệ cây trồng. Trong nghiên cứu này, đã tầm soát trình tự gen Pik-p của 36 giống lúa địa phương và xác định được giống OM5629 có trình tự, thành phần nucleotide, amino acid ở vùng CDS (Coding DNA Sequence) tương tự như gen tham chiếu đã công bố. Cặp mồi Pikpdel16 đã được thiết kế có thể khuếch đại đoạn gen với kích thước 174 bp (ở các giống có gen ứng viên Pikp) và 190 bp (ở các giống có trình tự sai khác với trình tự gen Pikp đã công bố). Kiểm tra 36 giống địa phương với mồi Pikpdel16 cho thấy giống OM5629 mang gen Pik-p ở trạng thái đồng hợp. Sử dụng phương pháp lai hồi giao, nghiên cứu đã tiến hành tích hợp gen ứng viên Pik-p vào giống BC15-giống có năng suất cao nhưng nhiễm đạo ôn và sử dụng giống OM5629 là thể cho gen. Kết quả chọn lọc được 3 cá thể BC3 F2 (U6-7, U6-27, U6-31) mang gen Pik-p ở trạng thái đồng hợp, có cùng nền di truyền của giống lúa BC15. Kết quả trong nghiên cứu này rất có ý nghĩa trong công tác chọn tạo giống lúa kháng đạo ôn.

Abstract

Rice blast caused by fungal pathogen Magnaporthe oryzae, is one of the most devastating rice diseases. Developing the blast resistant varieties is the main strategy to protect the crop. In this study, the sequence of blast resistant gene LOC_Os11g46210 was used as reference gene to identify the candidate genes from genome sequences of 36 Vietnamese local rice varieties. The nucleotide sequence in CDS (Coding DNA Sequence) and amino acid contents of candidate gene from OM5629 variety were found similar with that of the Pik-p reference gene. Based on the difference in nucleotide sequence of Pik-p reference gene and the candidate genes, primer pair Pikpdel16F/Pikpdel16R was designed to amplify the DNA segments of 174 bp (the candidate genes which were similar to the reference gene) and/ or 190 bp (the genes which were different from the reference gene). The study aimed to introgress candidate blast resistant gene Pik-p by using local resistant genotypes OM5629 into BC15, a high-yielding rice variety that is blast susceptible. By marker assisted selection, three lines (U6-7, U6-27, U6-31) from BC3 F2 were determined to contain homozygous Pik-p and genetic background of recurrent parent BC15. These results may be useful for breeding rice blast resistant varieties.

Từ khoá / Keywords

Chọn giống nhờ chỉ thị phân tử
gen Pik-p
gen ứng viên
gen kháng đạo ôn
Marker-assisted selection
Pik-p
candidate genes
blast resistant gene