THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN CÁT BÀ, CÔN ĐẢO, CẦN GIỜ

Xem các bài khác
Số trang của bài
103-109
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM KHU VỰC RỪNG NGẬP MẶN CÁT BÀ, CÔN ĐẢO, CẦN GIỜ

Tên tác giả
Hoàng Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Đăng Hội
Category
Monthly Journal
Title

Mollusca species composition in Cat Ba, Con Dao, Can Gio mangroves

Author
Abstract

The investigation results on mollusca in Cat Ba, Con Dao, Can Gio mangroves were identified 52 species belong to 20 families, focusing on the Gastropoda and Bivalvia class, wich, some pests are 4 species in 4 families. The Mollusca distribution was associated and environmental factors such as the terrain, landscape, substrate elevation, sediment composition and salinity.

Từ khoá / Keywords

mangrove
mollusca
species.