• TẬP TÍNH VÀ SỨC ĂN CỦA NHỆN BẮT MỒI Neoseiulus longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae)

TẬP TÍNH VÀ SỨC ĂN CỦA NHỆN BẮT MỒI Neoseiulus longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae)

Xem các bài khác
Số trang của bài
75-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TẬP TÍNH VÀ SỨC ĂN CỦA NHỆN BẮT MỒI Neoseiulus longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae)

Tên tác giả
Lương Thị Huyền, Nguyễn Thị Bích Lan , Cao Văn Chí, Nguyễn Văn Đĩnh
Category
Monthly Journal
Title

Behavior and prey consumption rates of the predatory mite Neoseiulus longispinosus Evans (Acari: Phytoseiidae)

Author
Luong Thi Huyen, Nguyen Thi Bich Lan, Cao Van Chi, Nguyen Van Dinh
Tóm tắt

Theo dõi tập tính và thí nghiệm thử sức ăn của nhện bắt mồi (NBM) Neoseiulus longispinosus Evans được tiến hành tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây Có múi và trên vườn cây ăn quả có múi thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các tập tính như sinh sản, săn mồi, ăn mồi và nơi cư trú của NBM N. longispinosus. NBM tiêu thụ số trứng vật mồi trong ngày với nhện đỏ cam chanh Panonychus citri là cao nhất và là 13,02 trứng, sau đó đến nhện đỏ son Tetranychus cinnabarinus là12,42 trứng, nhện đỏ tươi Brevipalpus sp. là 12,12 trứng và thấp nhất là nhện đỏ nâu chè Oligonychus coffeae là 10,78 trứng. NBM tiêu thụ số con mồi nhện non trong ngày cao nhất là trên nhện đỏ nâu chè 3,71 con, tiếp theo là nhện đỏ son 3,23 con, nhện đỏ cam chanh 2,90 con và thấp nhất là nhện đỏ tươi 2,71 con. Số nhện vật mồi trưởng thành bị tiêu thụ trong ngày bởi NBM thấp nhất là nhện đỏ son 1,83 con, sau đó là nhện đỏ cam chanh 2,34 con, nhện đỏ nâu chè 2,56 con và cao nhất là nhện đỏ tươi 2,47 con.

Abstract

The experiment on behavior and prey consumption rates of the predatory mite Neoseiulus longispinosus Evans was conducted at the laboratory of the Center for Citrus Research and Development, Chuong My district, Hanoi city. The obtained results determined reproductive, prey searching, consumption, and location behavior of the predatory mite N. longispinosus. Prey consumption rates of daily eggs by the predatory mite N. longispinosus on citrus spider mite P. citri was the highest and was 13.02 egg/day, then carmine spider mite T. cinnabarinus 12.42 eggs/day, scarlet mite Brevipalpus sp. 12.12 egg/day and the lowest red spider mite on tea O. coffeae 10.78 egg/day. The number of larval prey consumed per day by the predatory mite on O. coffeae was the highest 3.71 larval/day, the next T. cinnabarinus 3.23 larval/day, P. citri 2.90 larval/day and Brevipalpus sp. was the lowest 2.71 larval/day. Number of adults consumed per day by the predatory mite on T. cinnabarinus, P. citri, O. coffeae and Brevipalpus sp. was 1.83; 2.34; 2.56 and 2.47 adult/day, respectively.

Từ khoá / Keywords

Nhện bắt mồi Neoseiulus longispinosus
nhện vật mồi
tập tính
sức ăn
Behaviour
consumption rates
predatory mite Neoseiulus longispinosus
preys.