• TẠO CHỦNG VIBRIO HARVEYI ĐỘT BIẾN GEN WZZ CÓ KHẢ NĂNG BIỂU HIỆN PROTEIN VỎ VP28 CỦA VI RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG WSSV (WHITE SPOT SYNDROME VIRUS) TRÊN TÔM

TẠO CHỦNG VIBRIO HARVEYI ĐỘT BIẾN GEN WZZ CÓ KHẢ NĂNG BIỂU HIỆN PROTEIN VỎ VP28 CỦA VI RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG WSSV (WHITE SPOT SYNDROME VIRUS) TRÊN TÔM

Xem các bài khác
Số trang của bài
117-124
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TẠO CHỦNG VIBRIO HARVEYI ĐỘT BIẾN GEN WZZ CÓ KHẢ NĂNG BIỂU HIỆN PROTEIN VỎ VP28 CỦA VI RÚT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG WSSV (WHITE SPOT SYNDROME VIRUS) TRÊN TÔM

Tên tác giả
Mai Thu Thảo , Trần Phạm Vũ Linh , Ngô Huỳnh Phương Thảo , Lâm Vỹ Nguyên , Nguyễn Quốc Bình
Category
Monthly Journal
Title

A mutant Vibrio harveyi strain knocked-out wzz gene expressing the VP28 antigen of white spot syndrom virus

Author
Mai Thu Thao, Tran Pham Vu Linh, Ngo Huynh Phuong Thao, Lam Vy Nguyen, Nguyen Quoc Binh
Tóm tắt

Trên thế giới đã có nhiều cách tiếp cận để phát triển các chế phẩm ngăn ngừa bệnh đốm trắng ở tôm. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiếp cận bằng cách gây đột biến gen trên chủng Vibrio harveyi gây bệnh phát sáng trên tôm và biểu hiện protein vỏ VP28 của vi rút gây bệnh đốm trắng trên chủng này. Cassette HKTwzz (ΔHKTwzz) gồm trình tự Hwzz (phần đầu gen wzz); K (trình tự gen kháng Kanamycin), Twzz (phần cuối gen wzz) được tạo ra bằng PCR overlap. Sau đó, trình tự Ptac-VP28 được chèn vào ΔHKTwzz nhờ vào vị trí enzyme NdeI nằm trên cassette. ΔHKTwzz có gắn Ptac-VP28 được chèn vào pGP704 và tạo dòng trong E. coli SM10λpir. Chủng đột biến được tạo ra bằng phương pháp tiếp hợp giữa chủng cho là E. coli SM10λpir::pGP704::ΔHKTwzz::Ptac-VP28 và chủng nhận Vibrio harveyi hoang dại BL1 (được thu nhận từ ao tôm bệnh ở Bạc Liêu) dựa trên cơ chế tái tổ hợp tương đồng trên vùng trình tự Hwzz và Twzz. Các kết quả kiểm tra biểu hiện bằng phương pháp SDS-PAGE và Western Blot cho thấy chủng đột biến có khả năng biểu hiện protein vỏ VP28.

Abstract

There are many approaches to develop biological products which can protect shrimp from serious diseases. In this study, we created a mutant Vibrio harveyi strain, the bacteria causes the luminescent disease on shrimp by knockingout wzz gene (O-antigen gene determinant chain length) and inserted VP28 gene encoding the envelop protein of the virus WSSV causing White spots syndrome in gene knocking-out site. Firstly, HKTwzz cassette (ΔHKT) including Hwzz sequence (the head of wzz gene); K (kanamycin resistance gene), Twzz (the tail of wzz gene) was generated by PCR overlap. Then Ptac-VP28 sequence was inserted into the site of NdeI enzyme located on the HKTwzz cassette. The ΔHKTwzz::Ptac-VP28 cassette was inserted into pGP704 and cloned into E. coli SM10λpir. The mutant Vibrio harveyi strain was generated by conjugating between the donor E. coli SM10λpir::pGP704::ΔHKT::Ptac-VP28 strain and the wild type receipt of Vibrio harveyi BL1 strain (Bac Lieu province). The test of SDS-PAGE and Western Blot showed that the mutant Vibrio harveyi strain have been able to express VP28 protein.

Từ khoá / Keywords

Knock-out gen
pGP704
SM10λpir
tiếp hợp
tái tổ hợp tương đồng
Conjugation
knock-out gene
pGP704
SM10λpir
Vibrio harveyi