TÁI SINH CHỒI TỪ LÁ MẦM CÂY DƯA LEO NẾP TA

Xem các bài khác
Số trang của bài
62-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÁI SINH CHỒI TỪ LÁ MẦM CÂY DƯA LEO NẾP TA

Tên tác giả
Phan Lê Trâm Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lý Triệu Minh, Dương Hoa Xô, Nguyễn Xuân Dũng
Category
Monthly Journal
Title

Shoot regeneration from cotyledon of cucumber variety Nep ta

Author
Phan Le Tram Anh, Nguyen Thi Thanh Thao, Ly Trieu Minh, Duong Hoa Xo, Nguyen Xuan Dung
Tóm tắt

Dưa leo (Cucumis sativus L.) là cây rau ăn quả được trồng phổ biến ở Việt Nam. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy sự tái sinh của cây dưa leo phụ thuộc vào kiểu gen và sự đáp ứng tái sinh không giống nhau ở các giống dưa leo. Nghiên cứu này được thực hiện để phát triển quy trình tái sinh hiệu quả cho giống dưa leo Nếp ta (Cucumis sativus L. cultivar Nep ta) thông qua nuôi cấy mô lá mầm. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả khử trùng hạt, sự tái sinh chồi và phát triển cây in vitro được khảo sát. Kết quả cho thấy hạt nảy mầm tốt nhất khi được khử trùng với javen ở nồng độ 40% trong thời gian 15 phút. Lá mầm 3 ngày tuổi nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 1,0 mg/L BA thích hợp cho sự tái sinh chồi. Môi trường MS và MS bổ sung 0,1 mg/L BA phù hợp tương ứng cho sự tạo rễ và tăng trưởng chồi. Kết quả này là tiền đề quan trọng cho nghiên cứu sản xuất và phát triển giống dưa leo Nếp ta.

Abstract

Cucumber (Cucumis sativus L.) is a popular vegetable in Vietnam. Previous studies showed that the regeneration of cucumber based on genotype and the regenerative response is not the same for various cucumber varieties. This study was performed to develop an efficient procedure for shoot regeneration in Cucumis sativus L. cultivar Nep ta via cotyledon tissue culture. Factors affecting the efficiency of seed sterilisation, shoot regeneration and in vitro plant growth were investigated. The results showed that the seeds germinated best when sterilized with Javen at 40% concentration for 15 minutes. The 3-day-old cotyledons cultured on MS medium supplemented with 1.0 mg/L BA were suitable for shoot regeneration. MS medium and MS supplemented with 0.1 mg/L BA were suitable for rooting and shoot growth, respectively. This finding is an important premise for studying the production and development of the Nep ta cucumber variety

Từ khoá / Keywords

Giống dưa leo Nếp ta
nuôi cấy mô lá mầm
tái sinh chồi
Cucumber variety Nep ta
cotyledon tissue culture
shoot regeneration