• TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG NHÓM AUXIN TỚI KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA CHỒI ĐỊA LAN BẠCH NGỌC ĐUÔI CÔNG (Cymbidium wenshanense)

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG NHÓM AUXIN TỚI KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA CHỒI ĐỊA LAN BẠCH NGỌC ĐUÔI CÔNG (Cymbidium wenshanense)

Xem các bài khác
Số trang của bài
75-81
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG NHÓM AUXIN TỚI KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA CHỒI ĐỊA LAN BẠCH NGỌC ĐUÔI CÔNG (Cymbidium wenshanense)

Tên tác giả
Phạm Phương Thu, Nguyễn Thị Tình, Trần Ngọc Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Ngô Xuân Bình
Category
Monthly Journal
Title

Effects of auxin growth regulators on the rooting ability of Cymbidium wenshanense shoots

Author
Pham Phuong Thu, Nguyen Thi Tinh, Tran Ngoc Hung, Nguyen Tien Dung, Ngo Xuan Binh
Tóm tắt

Tái sinh rễ từ chồi địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công (Cymbidium wenshanense) được thí nghiệm trong điều kiện nuôi cấy in vitro ở nhiệt độ phòng 25oC; ẩm độ 65%, cường độ chiếu sáng 2000 lux, 16 giờ sáng/24 giờ. Thí nghiệm được triển khai nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng nhóm auxin (IBA, NAA và IAA) và than hoạt tính đến khả năng tái sinh rễ địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công. Kết quả nghiên cứu cho thấy Auxin NAA có tác dụng tốt cho quá trình tái sinh rễ địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công. Môi trường nuôi cấy bổ sung 2 mg NAA/L cho kết quả tái sinh có ý nghĩa thực tiễn, đạt 3,21 rễ/mẫu, chiều dài rễ đạt 3,07cm, trọng lượng tươi của mẫu đạt 294 mg. Bổ sung than hoạt tính vào môi trường nuôi cấy (MS + 2,0 mg NAA/L) có hiệu quả cao với tái sinh rễ; hàm lượng 1,0 g/L than hoạt tính cho kết quả số rễ/mẫu đạt 4,59 rễ, chiều dài rễ đạt 3,60cm, trọng lượng tươi của mẫu đạt 362,33 mg sau 8 tuần. Kết quả nghiên cứu này góp phần nâng cao hệ số tái sinh rễ từ chồi và tăng sinh khối cây giống địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công in vitro đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Abstract

Root regeneration of Cymbidium wenshanense was tested in in vitro culture conditions at room temperature of 25oC; humidity 65%, light intensity 2000 lux, 16/24 hour-light. The experiment was conducted to find out the effects of growth stimulants of the auxin group (IBA, NAA, and IAA) and activated Charcoal on the ability to regenerate the roots of C. wenshanense. The study results showed that: Auxin NAA had a good effect on the regeneration of C. wenshanense orchid roots. The culture medium supplemented with 2 mg NAA/L showed the regeneration of practical significance, reaching 3.21 roots/sample, the root length reached 3.07 cm, the fresh weight of the sample reached 294 mg. Adding activated Charcoal to the culture medium (MS + 2.0 mg NAA/L) was highly effective for root regeneration; the number of roots/sample reached 4.59 roots, root length reached 3.60 cm, fresh weight reached 362.33 mg after 8 weeks when adding 1.0 g/L activated Charcoal. The study results contribute to improving the root regeneration coefficient from shoots and increasing the biomass of C. wenshanense in vitro to meet practical needs.

Từ khoá / Keywords

Địa lan Bạch Ngọc Đuôi Công
chất điều hoà sinh trưởng
nuôi cấy in vitro
Cymbidium wenshanense
growth regulators
in vitro culture