• TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT RAU TẠI HÀ TĨNH, ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT RAU HÀNG HÓA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT RAU TẠI HÀ TĨNH, ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT RAU HÀNG HÓA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Xem các bài khác
Số trang của bài
87-92
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT RAU TẠI HÀ TĨNH, ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHO SẢN XUẤT RAU HÀNG HÓA THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tên tác giả
Nguyễn Văn Trung, Trần Hậu Hùng
Category
Monthly Journal
Title

Impacts of climate change on vegetable production in Ha Tinh province and proposed technical solutions for large - scale vegetable production adapting to climate change

Author
Nguyen Van Trung, Tran Hau Hung
Tóm tắt

Dựa theo khuôn khổ của dự án WB7, bài viết đã làm rõ được tình hình sản xuất rau trên địa bàn Hà Tĩnh, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất của nông dân trồng rau. Nghiên cứu cũng đưa ra các biện pháp kỹ thuật canh tác để thích ứng với biến đổi khí hậu như: Chọn lọc các bộ giống năng suất chất lượng, áp dụng các biện pháp tưới phun mưa, nhỏ giọt và xây dựng các hệ thống nhà lưới, nhà màng, nhà công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất rau an toàn đưa việc sản xuất rau trên địa bàn theo hướng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho các hộ nông dân trồng rau.

Abstract

Based on the framework of the project WB7, this article described the situation of vegetable production in Ha Tinh province, the impacts of climate change on farmers’ vegetable production. The research also suggested cultivation technical measures to adapt to climate change such as selection of high yield and good quality vegetable varieties, application of sprinklers and drip systems, and construction of greenhouses and high-tech houses to meet the demand for safe vegetable production, so vegetable production of the province will develop to large-scale production and make highest benefit to farmers.

Từ khoá / Keywords

Biến đổi khí hậu
Rau an toàn
Hà Tĩnh
biện pháp kỹ thuật canh tác
Climate change
safe vegetables
cultivation technical measures